+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ С ДРУГИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНАТА СИСТЕМА.Цена: 100.00 лв.
Реф№: 146

100% индивидуална разработка
Срок: 10-14 дни
Обем: 10-15 стр.


Процедурата на общинския бюджет следва общия бюджет график и приеме общата процедура. Всяка община е отговорен за собствения си бюджет. Всички 264 общински бюджети са част от автономните бюджети на държавата и са включени в консолидираната фискална програма. Закона за общинските бюджети – въведен през 1998 г. и оттогава е изменян няколко пъти - определя основната регулаторна рамка за общинския процес на бюджетиране. Той се основава на процеса на принципите на законност, целесъобразността на целта, ефективност, ефикасност и публичност. Процесът на общинския бюджет състав се извършва по следния начин:

● Кметът – „главен изпълнителен директор” на една община - създава първия вариант на общинския бюджет, като се вземат предвид стратегията на общината, своя план за развитие, задълженията за финансиране на общински дълг, както и разделянето на местни и делегирани от държавата дейности. Кметът разглежда предложенията на компетентните министерства, свързани с структурни промени в дейностите, делегирани от държавата дейности, както и информация от Министерство на финансите относно очакваните трансфери от държавния бюджет. Приходна администрация на национално ниво действа съвместно с общината в оценка на годишния размер и месечните постъпления от приходите (член 11 ал.2 Закон за общинските бюджети).

● собствените приходи и прогнозите местни разходи се представят в Министерството на финансите. В същото време, кметът предлага предложение за размера на специалните субсидии необходими от държавния бюджет за целите на капиталовите разходи. И накрая, кметът също определя равнището на заеми на общината (членове 11 [3] и [4]).

● В проектобюджета трябва да помисли за приходите от субсидии от централния бюджет, както и основните допускания за развитието на делегирани дейности от държавата, както е посочените от националния бюджет.

● В проектобюджета се предоставя за обществено обсъждане по ред, определени на общинския съвет.

● Общинският съвет обсъжда и разглежда предложението за бюджет и най-накрая приема общинския бюджет.

● В рамките на един месец след приемането му, бюджета на общината се представя на компетентният регионален офис на Сметната палата, както и на Министерството на финансите.

Въпреки, че процесът на формулиране на бюджета показва институционалната независимост на бюджетите на общините от централния, то изключение все пак съществува по отношение на делегираните дейности. По време на процеса на бюджетиране за изготвя проект за националния бюджет. Националното сдружение на общините трябва да направи предложение относно общия обем на размера на финансовата подкрепа от централния бюджет към общинските бюджети, което се представя на Министерството на финансите.

Общинските бюджети би трябвало да представят всички приходи и разходи за даден период от време. Според закона, общинските приходи в България се състоят от собствени приходи като такси, данъци и приходи от общинска собственост. Местните такси, като например такси за канализация, боклук или детски градини, както и продажбата на нефинансови активи обхващат около две трети от собствените приходи. Местните данъци, като например данък върху имущество или превозно средство, покриват около една трета от общата сума на собствените приходи. Около 50% от разходите на общините през 2013г. са финансирани от трансфери и субсидии от централния бюджет.

 

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЪРЖАВЕН – ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ.

В съответствие с чл. 141 от Конституцията на България общината има самостоятелен бюджет, където постоянните източници на приходи се регламентират по законов ред.  Съгласно чл. 141, ал. 3 от Конституцията държавния бюджет след чрез средствата от този бюджет и по други начини да подпомагат нормалното протичане на дейността на общините.

Относно съставянето съставянето, приемането и изпълнението на общинските бюджети, функциите и правомощията са разделени между общинския съвет и кмет, като едновременно с това Закона урежда и взаимоотношенията между републиканския бюджет и общините и по-специално възможностите общините да правят вноски в републиканския бюджет и да получават субсидии и субвенции от него.

Според Закона за общинските бюджети (ЗОБ) общинския бюджет се приема и съставя от съвета на общината. Изпълнението на бюджета се организира от кмета чрез кметовете на кметства, райони и чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет. Събирането на приходи в бюджета на общината се реализира посредством общинската администрация освен тогава, когато с нормативен акт е предвиден друго ред. В този смисъл касовото изпълнение на бюджета се извършва от БНБ чрез български търговски банки. Първостепенният разпоредител с бюджетни средства по общинския бюджет е кметът, който определя с заповед правата и отговорностите на второстепенните и третостепенни разпоредителите. Той изпълнява бюджета във формата както е приет от местния парламент. Контролът върху изпълнението се осъществява от местното население чрез общинския съвет и от Сметната палата като централен държавен орган. Върху финансовата дейност на разпоредителите с бюджетни кредити по общински бюджети и фондове, на юридическите лица с блокираща квота общинско участие в капитала и юридическите лица, чийто задължения са гарантирани с държавно или общинско имущество, както и върху дейността на лицата, финансирани със средства от общинските бюджети, се осъществява държавен вътрешен финансов контрол в съответствие с чл. 4, ал. 1 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол.

С решение на ОС на кмета на общината могат да бъдат делегирани правомощия при възникнаване и доказани неотменни нужди да се промени размера на бюджетните кредити за различните разходи в обема на общата сума на разходи в дадена бюджетна дейност; да прехвърли бюджетни кредити за разходи между отделни дейности, но в рамките на дадена бюджетна група; да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. Упражняването на тези правомощия се извършва при съблюдаване на общия размер на бюджета, приет от общинския съвет, и важността на регламентираните разходи. Годишният отчет за изпълнението на бюджета се разглежда и приема от ОС по пълна бюджетна класификация и се заверява от Сметната палата. Информацията за изпълнението и приключването на общинския бюджет се публикува пред населението по ред, определен от общинския съвет.

Тези изброени правомощия са вменени на местните органи в съответствие с определения статут на общинския съвет  в Конституцията като орган на местното самоуправление и на кмета като орган на изпълнителната власт в общината. 

Примерна литература:

  1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
  2. Решение № 41 на Министерски съвет от 20 януари 2012 година за бюджетната процедура за 2013 г.
  3. Косев, Д., Курс по счетоводство на бюджетното предприятие, Ромина, София, 2008
  4. Симеонов, Ст., Бюджетни решения и бюджетен избор в публичния сектор, Абагар, В. Търново, 2001 


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.