+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиСеместриален казус № 1.Цена: 75.00 лв.
Реф№: 240

100% индивидуално решение на казуса
Срок: 5-7 дни
Обем: 1-2 стр.


Семестриални казуси по „Финанси”

Семестриален казус № 1

След годишно приключване за 2015 г. фирма “Амор” АД, гр. София представя следния Отчет за приходите и разходите:

Наименование на

 разходите

Сума

/хил. лв./

Наименование на

 приходите

Сума

 /хил. лв./

А. Разходи за обичайна дейност

 

А. Приходи от обичайната дейност

 

I.Разходи по икономически елементи

 

I. Нетни приходи от продажба на:

 

Разходи за материали

5891

Продукция

8958

Разходи за външни услуги

598

Стоки

7441

Разходи за амортизация

490

Материали

576

Разходи за възнаграждения

135

Услуги

769

Разходи за осигуровки

55

ДМА

7

Други разходи в т.ч.:

91

Други

8

 - Обезценка на активи

 

ОБЩО ЗА ГРУПА I:

17759

 - Провизии

 

II. Приходи от финансирания, в т.ч. от правителството

24

ОБЩО ЗА ГРУПА I:

7260

III. Финансови приходи

 

II.Суми с корективен характер

 

Приходи от лихви

 

Балансова стойност на продад. активи /без продукция/

10506

Приходи от участия в т.ч. дивиденти

 

Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

-152

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти

 

Изменения на запасите от продукция и незавършено производство

1

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

4

Приплоди и прираст на животни

-391

Други приходи от финансови операции

 

Други суми с корективен характер

-256

ОБЩО ЗА ГРУПА III:

4

ОБЩО ЗА ГРУПА II:

9708

 

 

III. Финансови разходи

 

Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА /I+II+III /

17787

Разходи за лихви в т.ч. лихви към свързани предприятия

503

 

 

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

 

В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ

 

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

21

IV. Извънредни приходи

2

Други разходи по финансови операции

48

 

 

ОБЩО ЗА ГРУПА III:

572

 

 

Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА /I+II+III /

17540

 

 

В. Печалба от обичайна дейност

247

 

 

IV.Извънредни разходи

 

Г. ОБЩО ПРИХОДИ /Б+IV/

17789

Г. ОБЩО РАЗХОДМЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.