+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиКазус по инвестиционен мениджмънт.Цена: 150.00 лв.
Реф№: 270

100% индивидуално решение съгласно факултетния номер
Обем: 10-12 стр.
Срок: 7-10 дни


Входна информация:

 

Разработен е инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на единичен продукт. Инвеститорът се е спрял на два варианта за изпълнение на проекта, които се различават по избрания основен технологичен процес.

Предвижда се следния срок на икономически живот и за двата варианта:

- на инвестиционната фаза – 2 години;

- на фазата на нормална експлоатация на обекта – 10 години.

Необходимите еднократни разходи за изпълнение на проекта по варианти са представени в следната таблица:

 

Вид на разходите

Момент на изплащане

Размер на разходите (хил. лв.)

I вариант

Проучване и проектиране

Начало на проекта

170

Строително-монтажни

работи

Начало на проекта

200

Края на първа година

50

Машини и съоръжения

Края на първа година

600

Подбор и първоначално обучение на кадри

Края на втора година

30

Закупуване на know-how

Края на първа година

250

Съпътстващи инвестиции

Края на втора година

100

Необходими оборотни средства

Края на втора година

50

II вариант

Проучване и проектиране

Начало на проекта

160

Строително-монтажни работи

Начало на проекта

200

Края на първа година

50

Машини и съоръжения

Края на първа година

550

Подбор и първоначално обучение на кадри

Края на втора година

20

Закупуване на know-how

Края на първа година

 

Съпътстващи инвестиции

Края на втора година

80

Необходими оборотни средства

Края на втора година

40

 

Инвеститорът предвижда да финансира проекта със собствени средства (50% от еднократните разходи) и чрез получаване на кредит от банка (50% от еднократните разходи). Инвеститорът има възможност да вложи собствените си средства в алтернативни направления с аналогично равнище на риск, с доходност 10%.

Предвижда се кредитът да бъде изтеглен на един транш в края на първата година. Ефективният лихвен процент е 8%. Предвижда се едногодишен гратисен период, през който се начислява лихва, но не се правят вноски. Кредитът се изплаща на пет анюитетни годишни вноски, като първата се дължи в края на първата производствена година.

Производствената програма и програмата по реализация на продукцията съвпадат. Обемът на производството през първата производствена година ще е

13356 бр. от изделието. От втората до шестата производствена година обемът на производството ще нараства с по 10%-годишно, през седмата и осмата производствени години ще се запази, както през шестата, а през деветата и десетата – ще намалява с по 15%-годишно.

Цената на единица продукция за първата производствена година ще е 140 лв./бр. (без ДДС) и ще се увеличава с по 5% годишно.

Постоянните производствени разходи (без амортизационните отчисления) през първата производствена година ще са 300 хил. лв. за I вариант и 350 хил. лв. за II вариант. Предвижда се тези разходи да нарастват с по 3% годишно.

Променливите производствени разходи през първата производствена година ще са 35 лв./бр. за I вариант и 50 лв./бр. за II вариант. Предвижда се тези разходи да намаляват с по 1% годишно.

Разходите по реализацията на продукцията са по 10 лв./бр.

Годишните амортизационни отчисления са 4% от еднократните разходи за проекта. Ефективната данъчна ставка е 10%.

В края на десетата производствена година се предвижда инвеститорът да разполага с активи, чиято пазарна стойност ще е 400 хил. лв. за I вариант и 350 хил. лв. за II вариант.

Схемата за изчисление на оперативните парични потоци е представена в следната таблица:

 

Показател

Начин на изчисляване

1. Приходи от продажби с ДДС

Въз основа на изчисления според заданието

2. ДДС

2 = 1 – 3

3. Приходи от продажби без ДДС

Въз основа на изчисления според заданието

4. Разходи по производството (без

амортизации).

Въз основа на изчисления според заданието

5. Амортизации

Въз основа на изчисления според заданието

 

6. Доход преди лихви и данъци

6 = 3 – 4 – 5

7. Лихви по банкови кредити

От плана за погасяване на кредита

8. Доход след лихви преди данъци

8 = 6 – 7

9. Данъци

Ефективната данъчна ставка, изчислена към т. 8

10. Доход след данъци

10 = 8 – 9МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.