+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиСамостоятелна работа (КАЗУС) на тема: „Разработване на проект за маркетингово проучване“Цена: 112.50 лв.
Реф№: 282

Изготвяне на 100% индивидуален казус
Срок: 7-10 дни
Обем: 7-10 стр.


Какво се очаква:
1. Да определите предназначението на изследването - защо се налага да бъде направено това изследване?, Какъв е обекта на изследване?, Какви ще са информационните потребности на проучването?;
2. Има ли налична информация? Наличната информация достатътчна ли е, актуална ли е?
3. Необходимо ли е последващо проучване? (ако отговорът на този въпрос е „НЕ”, то трябва да е аргументирано.Защо ?)
4. Определяне на потенциалните източници на информация, които биха могли да бъдат използвани;
5. Разработване на изследователски план-програма – включваща етапите и фазите на действие за реализиране на проучването;
6. Да подберете подходящ инструментариум (аргументиран избор на конкретен метод, посредство който да бъде реализирано изследване);
7. Да бъде структуриран процеса на събиране на данни;
8. Да се формулира желаният формат за предоставяне на събраната информация и тълкуване на резултатите.

При разработването на писмената задача от Вас очаквам да приложите следната ЗАДЪЛЖИТЕЛНА структура и указания:
1. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦИ: програма в която се обучавате, курс и сигнатура, тема на заданието (избрания обект), изготвил, дата;
2. УВОДНА ЧАСТ – въведение с кратко пояснение (аргументи) относно избора на актив обект на анализ - защо е избран точно този актив. От къде са взети данните. Какви методи на изследване ще бъдат използвани и защо?;
3. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ – кратък преглед на теоретичните постановки на въпроса. Каква е спецификата на обекта на анализ ;
4. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ – аналитичните разсъждения трябва да бъдат представени в текстов и графичен вид;
5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ – на база направения анализ да бъдат дефинирани аргументирани изводи и заключения, защо не и прогнози.
6. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА – коректно да бъдат описани всички използвани източници на информация, включително адресите в Internet (http://bg.wikipedia.org/wiki)

Данните в това изследване ще бъдат събрани както онлайн, така и офлайн, чрез прилагане на самостоятелно проучване. Данните ще бъдат събрани от граждани в основните градове на България. Обикновените граждани са избрани като респонденти, тъй като те представляват най-големите потребители на смартфони в страната. Следователно, това означава, че методът за целенасочено формиране на извадка е приет в това проучване.

Елементите на въпросника са проектирани по такъв начин, че техническите термини да бъдат сведени до минимум, за да се повиши разбираемостта им за потребителите с различно образование. Целта е да се съберат над 1800 въпросници. Това е достатъчно голям обхват на извадката, който да не позволи да се спекулира с данните, да има ниско ниво на случайни грешки, както и отговорите да имат нормалност в разпределението за всички категории. По този начин може да се счита, че качеството на данните е добро и подходящо за анализ.

Изборът на извадка от определена целева популация изисква изграждането на рамка на извадката. Рамката на извадката обикновено се получава под формата на физическа списък от популационните елементи - въпреки че може той да се състои от някои необичайни елементи, като указатели или карти, които показват по-малко очевидни връзки между отделните записи в списъка и елементите на популацията. Но добре изработена рамка на извадката позволява да се обхване определена целева популация като се избягват неправилни записи или записи, които представляват елементи, свързани с изключена полулация.

Рамката на извадката може да се определи въз основа училищата според няколко променливи: големина (брой на учениците), област (например, градска или селска), и пол (един пол или и двата). Използването на тези стратификационни променливи в изграждането на рамката на извадката се дължи отчасти на необходимостта да се представят резултатите от изследването от извадка, която е била получена от специална страта в рамките на извадката.

Техниката на стратификация често се използва в изготвянето на извадки, защото обикновено води до повишена точност в примерни оценки, без да води до значително увеличение на разходите. Стратификация не означава всяко отклонение от вероятността на извадката - просто изисква популацията да се раздели на субпопулации наричени стратове и случайна извадки да се изведе във всяка страта. Оценките на параметрите на популацията след това се получават чрез комбиниране информация от всяка подгрупа.

Променливите, използвани за стратифициране на популацията като цяло описват демографски аспекти, свързани с училищата (например, местонахождение, размер и програма) и студенти (например, възраст, пол, клас, и социално-икономически статус).

Стратифицираното получаване на извадки може да доведе или до пропорционални или до непропорционални извадки. В пропорционалната стратифицирана извадка общият брой наблюденията в цялата извадка се разпределят между стратите в популацията спрямо относителният брой елементи във всяка страта от популацията. Това означава, че една страта, съдържаща определен процент от елементите в популацията ще бъде представена от един и същ процент от общия брой от елементите на извадката.

 


 


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.