Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиЕТАПИ НА ПРЕХОДА КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ И ВАЛУТЕН СЪЮЗ.Цена: 0.00 лв.
Реф№: 322

 Изтегли курсовата работа безплатно ОТТУК

УВОД

Разпоредбите относно създаването на Икономическия и паричен съюз (ИПС), се съдържат в Договора за Европейския съюз. Те са част от стълба на Европейската общност, но имайки предвид важността им, те са включени в междинните институционални механизми в рамките на системата на Общността и междуправителствената практика. По отношение на най-важните решения на Съвета относно създаването на Икономическия и паричен съюз, Комисията може да представи само препоръки, а не предложения, които Съветът може да отхвърли само с единодушие. Поради това Комисията не разполага с правомощия да преговаря със Съвета по тези въпроси. Европейският парламент, от своя страна, играе само консултативна роля: той е информиран и изготвя становища, но той не притежава власт за съвместното вземане на решения със Съвета и може да използва процедурите за сътрудничество и съгласие само по отношение на някои технически въпроси.

От друга страна, Съвета, в състава на министрите на икономиката и финансите (Съвета ЕКОФИН), има основната власт. Той взема най-големите решения: приемането на общите насоки на икономическата политика, наблюдението по тяхното прилагане от държавите-членки и приемането на насоки на политиката на валутния курс. Европейският съвет, в състава на държавните глави или правителствените ръководители и при извънредни обстоятелства, на министрите на финансите, играе най-важната политическа роля в Икономическия и паричен съюз: той разглежда „общите насоки”, назначава председателя на Европейския паричен институт в началото на втората фаза, а след това председателя на Европейската централна банка и другите членове на Съвета на директорите в началото на третата фаза, за които той определя датата за влизане в сила на единната валута за тези държави, които отговарят на критериите от Маастрихт.

Целта на създаването на Икономическия и паричен съюз между държавите-членки на Европейската общност за първи път е била поставена по време на среща на шестте в Хага (на 1 и 2 декември 1969) и потвърдена на срещата на върха в Париж (19-21 октомври 1972) като дори е бил поставен краен срок - края на 1980г. Но правителствата не са могли да постигнат съгласие по отношение на Общия план, представен от Пиер Вернер, министър-председател на Люксембург. Единственият начин да се поправи паричен хаос е бил да се ограничат европейските валутните колебания, първо чрез въвеждането на "валута змия" през 1972 г., която съвсем скоро е била изоставена от всички, но най-силните валути, начело с германската марка са установили фиксирани, но регулируеми курсове, за да се постигне относителна парична стабилност. ЕПС е междуправителствено споразумение, което функционира извън рамките на Общността и не включва Обединеното кралство.

Единният европейски акт (от февруари 1986), който е имал за цел да се създаде голям вътрешен пазар, се смята, че е довел до такъв пазар, но истинският икономически и паричен съюз е трябвало да бъде създаден с цел, която е била изложена в неговия преамбюл. Той предоставя на Общността "паричен капацитет" - възможност за адаптиране на институциите на Общността към по-нататъшно развитие на икономическата и паричната политика. Бъдещият ИПС, следователно, е трябвало да бъде установен в рамките на Общността.

На този етап се е уточнявала структурата. Разногласия са възникнали във връзка с паричния съюз. Страните с по-слаби валути, които са се прикачили към германската марка в рамките на ЕПС е трябвало да повишат лихвените си проценти и на практика са наложили ограничителни икономически политики. Те са искали да споделят властта по паричните въпроси чрез приемането на съвместно управлявана единна валута. Германия, от друга страна, е щяла да се откаже от германската марка, ако общата валута се е управлявала от Европейската централна банка, по подобие на Бундесбанк, която е имала задачата по осигуряване на ценова стабилност и избягване на инфлация.

Франсоа Митеран, френският президент и Хелмут Кол, канцлер на Германия, са стигнали до споразумение. Европейския съвет в Хановер (27 и 28 юни 1988 г.) е потвърдил целта на Икономическия и паричен съюз и е упълномощил Европейската комисия, в рамките на своя председател, Жак Делор, да предложи конкретни мерки, които да доведат постепенно до използването на единна валута.

 

1. Първи етап

В очакване на преминаването към втория етап на Икономическия и паричен съюз, първият етап, който започва на 1 юли 1990 г., е установил свободното движение на капитали, засилване на многостранното наблюдение на икономическата ситуация, както и сближаване на макроикономическите политики. Но тяхното прилагане е било трудно заради забавянето на дейността от 1991 до 1993 г. Европейската парична система е изглеждала така, сякаш тя може да се разпадне. С цел да се финансират огромните разходи, направени по време на обединяването, Германия е прибягнала до заеми при изключително високи лихвени проценти. Съответно, стойността на германската марка се е повишила на пазара, докато доларът е паднал. Другите европейски валути не е било възможно да следват тези тенденции и са станали уязвими за спекулации. През септември 1992 г., финландската марка се е обезценила, последвана от италианската лира, испанската песета и португалското ескудо. Бундесбанк е прекратила поддръжката на слабите валути, а британската лира се е оттеглила от ЕПС и е приела плаващ курс. Що се отнася до френския франк, той също е бил под заплаха, но неговото изтегляне от ЕПС се е считало, че би могло да доведе до разпадането на Европейската парична система, както и последващото приемане на единната валута е могло да се превърне в много малко вероятно. Паритета франк-марка се е поддържал благодарение на високите лихви и съвместните действия, предприети, в отговор на искането на президента Франсоа Митеран до канцлер Хелмут Кол, от Банката на Франция и Бундесбанк. След победата на десницата във френските избори на 30 март 1993 г., правителството на Баладюр е продължила с политиката за "силен франк". Германия, гръбнакът на ЕПС, се е отказала да се оттегли от него или е продължила да се намесва, така че слабите валути е могло да останат в него.

За да се предотврати разпадането на ЕПС, министрите на Дванадесетте са решили на 2 август 1993 г. временно да разширят полето на колебание на валутите и са го увеличили от 2,25% на 15 %[1]. Това е освободило банките от задължението им да предприемат действия в случай на големи колебания и това е предотвратило изчерпване на ресурсите им. По този начин спекулациите са били направени безсмислени. ЕПС е продължила да съществува, като се позволило на валутите да се движат в рамките на някакво колебание, но държавите-членки не са се възползвали от това и вместо това са се опитали да възстановят предходния тесен диапазон на колебание. Спадът в лихвените проценти е станал възможен, тъй като вече не е имало необходимост да се вдигат за защита на валутните курсове.

 

2. Втори етап

Преходът към втория етап на Икономическия и паричен съюз се е извършил в съответствие с Договора от Маастрихт от 1 януари 1994 г. Той е подготвителен етап за преминаване към единната валута, включващ координацията на паричните политики на държавите-членки и на мониторинга на техните икономически политики с цел насърчаване на тяхното сближаване.

Европейският паричен институт (ЕПИ) е бил създаден във Франкфурт, седалището на Бундесбанк и бъдещата Европейска централна банка. Той е бил управляван от белгиеца, барон Александър Ламфалуси, бивш генерален директор на Банката за международни разплащания (БМР), който е бил член на комисията Делор на ИПС. Съветът се е състоял от управителите на централните банки на държавите-членки. ЕПИ е осъществявал своята задача много ефективно чрез координиране на паричната политика и чрез полагане на основите на бъдещата Европейска система на централните банки, както и подготовка на банкнотите и монетите за единната валута[2].

Европейската комисия също е приела много важна роля - въпреки че не е била предвидена в Договора - в подготовката за прехода към единната валута. Ив-Тибо дьо Силги, комисар, отговарящ за финансовите въпроси, се постарал да се определят точните процедури, които да бъдат следвани чрез изграждане на допълнителни връзки с икономическия и банков свят. Това е накарало Комисията да приеме "Зелена книга" на 31 май 1995 г., която представяла многоетапен сценарий, който ЕПИ е щял да вземе под внимание[3].

Съветът по икономически въпроси и министрите на финансите е трябвало да гарантират, че паричната политика е щяла да бъде съгласувана. По препоръка на Комисията и след решение на Европейския съвет са се създали общи насоки и е било гарантирано, че всички държави-членки ще ги изпълнят. Комисията е била отговорна за мониторинга на държавите-членки и е направила това чрез събиране на информация и представяне на доклад до Съвета, който, чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, е могъл да отправи препоръки към държава-членка, ако се нарушат насоките. Държавите-членки е трябвало да приложат устойчиви тригодишни програми за сближаване, които е трябвало да бъдат оценени от Комисията и одобрени от Съвета, с цел да се насърчат държавите-членки да въведат бюджетни политики, които насърчават не-инфлационния растеж и високи нива на заетост, както и за спазване на критериите за сближаване от Договора от Маастрихт с оглед преминаване към единната валута. Прекомерният публичен дефицит, определен от Комисията, е бил предмет на препоръка, приета на гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета, адресирана до държавата-членка в нарушение. Подобни мерки са били необходими, като се имат предвид значителните различия между държавите-членки. През 1994 г. Съветът е отбелязал, че всички държави-членки имат прекомерен дефицит, с изключение на Ирландия и Люксембург. Средният процент за дванадесетте е бил 6% от БВП, вместо препоръчителните 3%. Все още е имало много да се постигне за напредъка[4]. Бързо е станало ясно, че първият вариант, предвиден в Договора за приемане на единната валута на практика е бил невъзможен. Следователно крайният срок 1 януари 1999 г. е трябвало да се спази. За тази цел Европейският съвет, проведен в Мадрид на 15 и 16 декември 1995 г., е приел график, предложен от ЕПИ и одобрен от Съвета по икономически и финансови въпроси. Списъкът на страните, които са отговаряли на критериите е трябвало да бъде завършен в началото на 1998 г. въз основа на резултатите от 1997 и след това приет от Европейския съвет. След това се е създала Европейската централна банка.[1] P. De Grauwe, Inflation Convergence During the Transition to EMU. Inflation and Wage Behavior in Europe Oxford University Press, Oxford,UK (1996), pp. 193–208

 

[2] http://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/2e7899e1-fcbb-4245-a8e3-474f56f9762b/Resources#2ea4d63d-5336-45b5-baf7-39c700daa263_en&overlay

[3] http://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/2e7899e1-fcbb-4245-a8e3-474f56f9762b/Resources#1704ae40-47c6-47ba-8e8a-347bd64699c6_en&overlay

[4] C. Lopez, D.H. Papell Convergence of euro area inflation rates J. Int. Money Financ., 31 (6) (2012), pp. 1440–1458

 
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.