+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиСеместриален казус по “Данъци и данъчна администрация”.Цена: 87.50 лв.
Реф№: 334

100% индивидуално разработен казус
Обем: 1-2 стр.
Срок: 5-7 дни

Фирма “Съни” АД - София след годишно счетоводно приключване за 2016 г. има следния финансов резултат по Отчета за приходите и разходите:

 

N

показатели

Разходи

Приходи

I

1.

2.

3.

РАЗХОДИ

Разходи от дейността

Финансови разходи

 Извънредни разходи

 

132 000

   6 000

   2 000

 

 

II.

1.

2.

3.

ПРИХОДИ

Приходи от дейността

Финансови приходи

Извънредни приходи

 

 

120 000

 10 000

  2 000

 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

140 000

132 000

 

При изготвяне на отчета са включени:

1.  Амортизационни отчисления:

 

 

Първоначална стойност

Счетоводна амортизационна квота  за 2016 г.

Данъчно призната амортизационна квота  за 2016 г.

Административни сгради

Машини

 

200 000

  60 000

 

          7 300

16 000

 

           

 

 

 

 

 

 

 

2.  Разходи за бракувани материални запаси с изтекъл срок на годност съгласно нормативни актове и фирмени стандарти в размер на 10 000 лв.

3.  Начислени лихви за надвнесени данъци в размер на  500 лв.

4.  Направени разходи за текущ ремонт на дълготрайни активи, отчетени като текущи разходи за ремонт в размер на 6 000 лв.

5.  При направена проверка от служители на НАП е открита необложена сума в размер на 2 000 лв., която трябва да се включи в отчета.

6. Отчетени очаквани разходи по натрупващи се неизползваеми отпуски, както и вноските за социално и здравно осигуряване към 31.12 на годината в размер на 10 000 лв. (сумата да се включи в отчета за 2016 г.)

7. Назначен работник с месечна заплата 800 лв. и вноски за социално и здравно осигуряване за сметка на работодателя – 160 лв. Лицето е трайно безработно, над 50 години и през 2016 г. се навършват 12 месеца от назначаването му.

8. Изплатени командировачни на чуждестранно физическо лице, което е член на борда на директорите, в размер на 3 000 лв.

9. Направено дарение в полза на БЧК, за което са представени необходимите документи, в размер на 5 000 лв.

 

Иска се: да се изчислят дължимите данъци от фирмата по ЗКПО.

 

Семестриален изпитен казус по “Данъци и данъчна администрация” 2

Име и презиме на курсиста:

След годишно приключване за 2016 г. фирма “Фея” АД - гр. София представя следния Отчет за приходите и разходите:

Наименование на

 разходите

Сума

/хил. лв./

Наименование на

 приходите

Сума

 /хил. лв./

А. Разходи за обичайна дейност

 

А. Приходи от обичайната дейност

 

I.Разходи по икономически елементи

 

I. Нетни приходи от продажба на:

 

Разходи за материали

5891

Продукция

8958

Разходи за външни услуги

598

Стоки

7441

Разходи за амортизация

490

Материали

576

Разходи за възнаграждения

135

Услуги

769

Разходи за осигуровки

55

ДМАМЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.