+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиИзградете система за мотивация в организацията като използвате понятийния апарат, основните идеи от теориите с принос в организационното поведение и прилагате съвременни интегративни подходи.Цена: 125.00 лв.
Реф№: 345

100% индивидуално разработен казус
Обем: 6-8 стр.
Срок: 7-10 дни

І. Общи изисквания:

1) Проектът включва: уводна обосновка за значимостта на изследвания проблем; систематизация на теоретични постановки и дискусия по тях; възможности за приложение на инструментариум, принципни положения на методика и подходи за събиране на информация; изводи и препоръки  за теорията и практиката.

2) Форма на изложение: анализ на основните категории (понятия) и релации с наблюдения; варианти за самостоятелно проучване в конкретна организация (фирма) и съответни препоръки за управленска интервенция за коригиране на действащата система за мотивация. Обем: 6-8 стр.

 

ІІ. Съдържателни изисквания:

1) Теоретичните въпроси могат да бъдат анализирани на основата на класическата схема за систематизация и познатите подходи, но в сравнителен и критичен аспект – предимства и недостатъци, новата парадигма и тенденциите в изследванията по проблемите на мотивацията в организацията (6 глава)

2) В разработката е необходимо да се отчитат: разнообразните фактори, които обуславят мотивационния процес; спецификата на мотивацията в индивидуалното и груповото поведение; вариантите на ситуации в организацията; “страничните“ ефекти от конкретни мотивационни подходи в практиката; парадоксите на мотивацията; възможностите за прилагане на тактиките за позитивиране.

3) Развиват се и 9-те въпроси от “Външната рамка за стимулиране”, които се интерпретират, прилагат и допълват с Ваши въпроси за параметри, съобразени със спецификата на конкретно проучваната организация.

4) От значение за “модерния” прочит на проблематиката са анализите от “Мотивирани” (П.Лоурънс и Н.Нория), съставянето на индикатори по 4П и предлагането на идеи за диагностика и изграждане на мотивационни системи.

5) Авторовата позиция е задължителна, т.е. необходимо е да се откроява ползваната литература (коректното цитиране), интердисциплинарността в анализа и преценките, личната интерпретация и подчертаването на евристичен акцент в изводите.

Примерен текст:

Друга теория, която също игнорира идеята за йерархия на човешките потребности е ERG теория на Алдерфер. В отговор на теорията на Маслоу Алдерфер е разработил нов модел на мотивация на служителите, където той, подобно на Макклеланд, посочва, че хората имат само три основни потребности: съществуване (Е), обвързаност (R) и растеж (G). За разлика от Маслоу и подобно на Макклеланд потребностите могат да бъдат налице едновременно в ERG теорията - това означава, че R не изисква предварително изпълнение на Е и G и обратно. Всички трябва да бъдат изпълнени едновременно, за да бъде ефективна мотивация. Потребността от съществуване се отнася до физическо благосъстояние и е сходна с Маслоу (физиологични, безопасност). Обвързаността се отнасят до социално и външно самочувствие - нужда от семейство, приятели, и добри отношения с колеги и затова е подобна на принадлежността и самочувствието, които са предложени от Маслоу. Потребността от растеж е вътрешно самочувствие и себеактуализация, които са подобни на по-високи нива от пирамидата на Маслоу. Въпреки това, голяма част от изследването на ERG теория предоставя противоречиви резултати, което я прави по-малко надеждна.

През 2002 г. е публикувана книгата "Driven: How Human Nature Shapes Our Choices" от Лорънс и Нория, двама професори от Харвард. Значението на книгата е, че са направени усилия от авторите за включване на биологията в социалните науки и прилагане на неотдавнашното разбиране за развитието на човешкия мозък в изследване на развитието на човешката мотивация. Авторите показват как се използват четирите стимула в ежедневния живот.

Стимулът за придобиване (D1) се определя като емоционалната нужда да се търсят, печелят, задържат и контролират нещата, които човешките същества ценят. В един свят на оскъдност, за да се запазят ресурсите и за да се просперира винаги човек трябва да се стреми да превъзхожда другите човешки същества. Така, че в човешкият ум възниква потребност за придобиване. Хората са принудени да придобиват материални и нематериални неща като пари, опит и социален статус.

Стимулът за за обвързване (D2) се отнася до потребност за социални взаимоотношения и за взаимна привързаност. Авторите посочва, че е тази потребност е необходима, защото добре обвързаните групи от хора имат по-голям шанс да оцелеят. Така че, индивиди с ген за връзка имат относително предимство пред тези, без този ген. Доказателства за това са връзката между майката и детето, семейните връзки и моралните кодове, които съществуват във всички култури.

Стимул за учене (D3) се дефинира като желание на хората да разбират, да вярват, да разбират себе си и света и да задоволят своето любопитство. Гените на този стимул произтичат от необходимостта да се активизира използването на мозъка, който дава на хората отличително предимство пред другите същества.

 

Стимулът за  защита (D4) се свързва с потребността на хората от защита и се отнася до гените на оцеляването. Активира се не само от възприеманите заплахи (D1), но от заплахи във взаимоотношенията (D2).
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.