Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиКазус по дисциплината “Управление на човешките ресурси” (Кауфланд).Цена: 150.00 лв.
Реф№: 509

100% индивидуален казус
Обем: 7-9 стр.
Срок: 7-10 дни

         

Тематично направление -  „Консултантска дейност по набиране, подбор и кариерно развитие на персонала в международна търговска организация „Кaufland“ България ЕООД“.

 

         „Кauflandе верига от германски хипермаркети и по-малки магазини с предмет на дейност търговия в областта на хранителните стоки. Той е основан през 1972 г. със седалище гр.  Некарзулм, Германия.  „Кauflandразвива над 1300 филиала в Европа с повече от 150,000 души персонал, множество месопреработвателни предприятия и логистични центрове. Компанията има над 1000 магазина в Германия, 168 в Полша, 122 в Чехия, 102 в Румъния, 46 в Словакия, 30 в Хърватия. Хипермаркетите в България са 57, обслужващи годишно около 70 млн. клиенти с над 23 000 артикула, в т.ч.  368 биопродукти и над 1200 продукти от корпоративната марка K-Classic.

Веригата прилага стратегията на опростените организационни структури и фокусиране на решенията върху дългосрочната визия, за ежедневно осигуряване на клиентите на продукти с най-високо качество при най-добра цена. Тази концепция осигурява на търговската верига успешно и бързо развитие в европейските страни, вкл. и в България.

„Кaufland“ стартира своята дейност на българския пазар през 2006г., като открива няколко магазина в големи областни центрове на страната.

          За международно опериращата компания персоналът е най-ценния актив и носител на конкурентни предимства, базирани на тяхната мотивация, ниво на квалификация, лоялност и отдаденост на професиите от съответните професионални направления.

        Основната цел на системата за управление на персонала в многобройните филиали на веригата е компетентно и любезно търговско обслужване и консултиране, с цел затвърждаване лидерството на пазара, ориентирано към клиентите.

            Във веригата магазини се предлагат работни места и длъжности в професионалните направления: продажби / търговия, ценообразуване, касиери, управление  на стокови наличности, ревизия, дистрибуция/; логистика; IT- специалисти /работа със софтуер, хардуер и др./ и функционалните направления в Кaufland“ – Централата /счетоводство, финанси, маркетинг, реклама, одит, контролинг, администрация, човешки ресурси, право, управление на недвижими имоти, супервайзъри и др/.

        В „Кaufland“ – България“ ЕООД  направлението „Управление на човешките ресурси” функционира в рамките на ресора „Администрация” в Централния офис, включващо специалисти  за изпълнението на основните HR функционални дейности. В екип с преките ръководители в хипермаркетите по места се осигурява модерно и устойчиво управление на дейностите подбор, наемане, обучение, оценяване, кариерно развитие, заплащане и администриране на персонала, изготвянето на отчетни документи и консултиране по въпросите на трудовото и социалното законодателство.

     Логично е в отделните хипермаркети /филиали/ на територията на страната да няма работещ специалист-експерт по човешки ресурси. Естествено е супервайзърите като преки ръководители по места да отговарят за процедурите по подбора, наемането, оценяването н трудовото представяне, обучението и предложенията за освобождаване на човешки ресурси в тях.

         

1.    Методически  условия и указания за решаване на казуса

         “Консултантска дейност по привличане, подбор, наемане и кариерно  

          развитие на персонала в търговска организация“ Кaufland“ – България“

          ЕООД 

 

Уважаема колежке/колега, Вие сте поканен/а за консултант на Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ при Централния офис на „Кaufland  - България г-н Стоян Иванов, с поемането на задължението срещу договорена цена на услугата, да разработите и предложите завършена процедура по привличане, подбор и наемане на подходящ персонал за възникналите вакантни длъжности, както и Програма за въвеждането в длъжността, планирането и управлението на кариерното им развитие.

С официално отправено към Вас писмо г-н Ст. Иванов Ви възлага в едномесечен срок да разработите и под формата на Експертен доклад да представите в отдел „Управление на човешките ресурси“ при Централния офис, процедура за привличане, подбор и програма за кариерно развитие на подбрания от вас персонал за „Кaufland“ – България“ ЕООД.  Експертният доклад следва да бъде разработен и структуриран, съобразно следните методически изисквания, условия и указания:

1.    Конкретизиране на свободните длъжности и на необходимия персонал за всяка една от тях, като разработите пълна конкурсна процедура за привличането и наемането на персонал при следното изискване:

а/ студентите с факултетен номер, завършващ на 0, 2, 4, 6, 8 – правят избор на едно подходящо лице за заемане на свободната длъжност експерт по привличане и подбор на персонал“  към отдел „Управление на човешките ресурси“ при Централния офис на „Кaufland“ – България“ ЕООД;

б/ студентите с факултетен номер, завършващ на 1, 3, 5, 7, 9 – правят избор на едно лице за вакантното работно място „Управител на хипермаркет“  „Кaufland“ – Русе.

2.    За реализирането на първоначалния етап на процеса по привличане и подбор на персонал за  съответната вакантна длъжност Вие трябва да разработите:

2.1. Длъжностна характеристика, която да детайлизира изискванията на работата към кандидатите, като съвкупност от задачи, функции, права и отговорности в рамките на конкретната длъжност /вж. примерен вариант приложение табл.1/. За целта може да се ползва приложеното примерно „Описание на работата в длъжността“ – „Управител на хипермаркет“ или „Описание на работата в длъжността – експерт по привличане, подбор и наемане на персонал“.

2.2.       Личностна спецификация, като документ конкретизиращ набора от

изисквания /задължителни, пожелателни и противопоказни/ към „идеалния“ кандидат за заемане на съответната вакантна длъжност и работно място. Предназначението й е да подпомогне изпълнението на процедурата по провеждането на събеседването и подбора  /вж. примерен вариант приложение табл. 2/.

2.3.        Официална Обява до средствата за масова информация за

свободната длъжност/работно място, която следва да съдържа достатъчно пълна и представителна информация, представяща както изискванията към кандидатите за вакантната длъжност, така и рекламираща самата организация „Кaufland“ – България“ ЕООД. Изискването е тя да бъде кратка и лаконично представяща наименованието на длъжността, социалните изгоди за кандидата и общите изисквания към него – образование, трудов стаж по специалността, ключови и специални компетенции, делови качества и др.

      3.     Да представите процеса на първоначалния подбор на кандидатите по

документи, респ. технологията на предварителното пресяване и допускане до следващия етап на финалното оценяване качествата на кандидатите /на база анкета чрез попълнен биографичен въпросник и формуляр по образец за самооценка на кариерното развитие, биоданни от Европейски формат CV, мотивационно писмо, трудови препоръки и отзиви, представящи го пред работодателя и осигуряващи информация за провеждането на интервюто от прекия ръководител или  негов представител.

 4.    Да изложите организацията на същинския, финален подбор на 

     кандидатите, съобразно изискванията на длъжността, като разработите:

     4.1. Писмо-Покана за участие в събеседването /интервюто/ на  

      допуснатите кандидати до финалното оценяване на качествата им и избора

      на най-подходящия от тях за работа в търговската организация.

     4.2. План програма с подготвителните мерки за провеждане на

     процедурата по същинското оценяване качествата на кандидатите,  

     включваща: а/ осигуряване на контакт с кандидатите; б/ предварителна

     подготовка на въпросници за първото и второто интервю, изготвяне на

     оценъчен лист за членовете на комисията, определяне на екипа и

     стратегията на провеждане на интервютата и др.

          4.3. Най-подходящите методи и техники за подбор и оценяване  

          на кандидатите, съобразно особеностите на конкурсната длъжност.

          4.4. Въпросите на предложените от Вас  видове интервюта за

          оценяването и финалния подбор на кандидатите. В случай, че използвате

          ситуационно интервю следва да опишете ситуациите, за оценяване на

          реакциите на кандидата при тяхното проявление. Както Ви е известно не

          трябва да се ограничавате при избора на кандидат само до един единствен

          метод за провеждане на подборната процедура.

      5. Да предложите Програма за въвеждането и адаптацията на привлечения

          кандидат  в длъжността и системата за управление на бъдещото му кариерно

          развитие, в рамките на търговската организация.

      6. Да представите Проект на структура на разходите за реализирането на

          цялостната процедура, свързана с търсенето, привличането, подбора,

          наемането и въвеждане на кандидата в длъжността и кариерното развитие.

 

 

          2.Приложения

 

                     2.1. Описание на работата

 

Длъжност: - „Управител на хипермаркет“  „Кaufland“ – Русе.

Пряко подчинен:     – Търговски директор

Основна цел: - да осигури ефикасно управление на хипермаркет“  „Кaufland“ – Русе, като реализира максимално нарастване на оборота, при минимални загуби, да гарантира високо качество на обслужване на клиентите, интелигентно да управлява, обучава, оценява и усъвършенства трудовото представяне на персонала в магазина.

Задължения относно:

1.    Прилагането на политиките и процедурите на търговската верига, относно снабдяването, складирането, съхранението, определянето на цените, рекламирането, продажбите, качеството на обслужването и управлението на персонала, в т.ч. организацията на размера на трудовите възнаграждения.

2.    Осигуряването и обмена на информация, свързана с целите на управлението на човешките ресурси в търговския обект, на трудовото представяне, трудовото изпълнение и дисциплината на персонала в хипермаркета.

3.    Ефективността на работата на магазинерите и осигуряването на възможности за усъвършенстване на техните компетентности, умения, опит и организационна култура, съгласувано с политиките на търговската верига.

4.    Отговаря за поддържането на коректни и ефективни взаимоотношения с външните за магазина институции, бизнес-партньори и клиенти, чрез които може да повиши в още по-голяма степен имиджа и репутацията на търговската компания сред жителите в региона при условията на конкуренция.

5.    Отговаря за сигурността и поддържане качеството на стоките в магазина и спазването на гаранционния срок, да полага грижи за цялото имущество, търговското оборудване и противопожарната охрана в търговската сграда.

Отговорност за персонала:

1.    Пряка отговорност: персонално отговаря за 25 магазинера и 10 души помощно обслужващ персонал.

2.    Косвена отговорност: чрез Търговския директор в Централата, като по-висшестоящ ръководител, с методическата и консултантската помощ на експертите от отдел “Управление на човешките ресурси“ при Централния офис на „Кaufland“ – България“ ЕООД отговаря за привличането, подбора, обучението, оценяването и развитието на персонала в управлявания хипермаркет.
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.