+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

КазусиКазус към курс BAMB 639 Самостоятелна работа «Потребителско поведение».
 
Казус към курс BAMB 639 Самостоятелна работа «Потребителско поведение».

  Когато пазаруват домашна техника мъжете обикновено пазаруват сами, а жените с мъжете си. Мъжете рядко сравняват цените. Мъжете не се интересуват дали стоката е в промоция. Мъжете наистина не се интересуват от цвета за разлика от жените. Мъжете винаги сравняват качеството. За тях са важни техническите характеристики на продукта и ефективните процеси на плащане. Мъжете са по-малко склонни да търсят изгодни сделки или да използват промоции. Мъжете също са по-склонни да приемат по-малко от идеалния продукт, предпочитайки да избягват друго пазаруване.
Цена: 62.50 лв.
 


 
КАЗУС ПО BAEB 010 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
 
КАЗУС ПО BAEB 010 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА

  Пазарът на дъвки до голяма степен се движи от фактори като склонност на потребителите към спонтанни покупки и ползи за зъбите. Съществуват няколко ограничения, които забавят пазара – нарастващи опасения за околната среда и проблемите с изхвърлянето на дъвките. Нарастващата популярност на натуралните продукти и въвеждането на иновативни дъвки с нови вкусове и продукти с множество ползи за здравето са добра възможност.
Цена: 62.50 лв.
 


 
КАЗУС по Бизнес анализ.
 
КАЗУС по Бизнес анализ.

  . В Печатница “Софпечат” ООД са условно обособени две дейности: Дейност 1: От един материал (Хартия тип 40 г/м2) се произвежда 1 продукт (Вестник). Дейност 2: От един материал (Хартия тип 70 г/м2) се произвеждат 2 продукта (Книга А и Книга Б). Информация за Дейност 1 е представена в Таблица 1, а за Дейност 2 – в Таблица 2. Да се оцени абсолютната и относителната икономия/ преразход на материали, реализирани във всяка от двете дейности. Да се интерпретират получените резултати.
Цена: 112.50 лв.
 


 
КАЗУС по БИЗНЕС ПРАВО (ДО)
 
КАЗУС по БИЗНЕС ПРАВО (ДО)

  Условието на казус представя обстоятелствата, които са основата на процеса по подаване на документи по чл.251. По-точно фирмата е спазила следните изисквания...
Цена: 75.00 лв.
 


 
Казус по бизнес право за НБУ.
 
Казус по бизнес право за НБУ.

  Притежател на разрешение за употреба на лекарствен продукт подал заявление в Изпълнителната агенция по лекарствата ( ИАЛ ) за разрешаване на реклама на лекарствен продукт, която била предназначена за населението. Към заявлението приложил изискуемите по чл.251,ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина : проект на рекламата, литературни източници на използваните цитати , таблица и документ за платена такса по тарифата за таксите, които се събират по закона.
Цена: 75.00 лв.
 


 
КАЗУС ПО БИЗНЕС ПРАВО, BUBB605D.
 
КАЗУС ПО БИЗНЕС ПРАВО, BUBB605D.

  Притежател на разрешение за употреба на лекарствен продукт подал заявление в Изпълнителната агенция по лекарствата ( ИАЛ ) за разрешаване на реклама на лекарствен продукт, която била предназначена за населението. Към заявлението приложил изискуемите по чл.251,ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина : проект на рекламата, литературни източници на използваните цитати , таблица и документ за платена такса по тарифата за таксите, които се събират по закона.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Казус по ВАЕВ 305D „Основи на маркетинга”
 
Казус по ВАЕВ 305D „Основи на маркетинга”

  Ефектът от съчетанието на адекватна маркетингова диференциация, традициите в управлението и качеството на произведените от Toyota автомобили със сигурност е положителен на територията на пазарите, на които оперира. Този ефект ще се увеличава в бъдеще, защото елемнтите като качество, надежност, дизайн ще играят все по-голяма роля при определяне избора на купувачите.
Цена: 100.00 лв.
 


 
КАЗУС ПО ВАЕВ 415D РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
 
КАЗУС ПО ВАЕВ 415D РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

  Основните предизвикателства пред обществото, с които се сблъсква Европейският съюз днес, са глобализация, демографски промени, влошаване на околната среда, миграция, изменение на климата и използване на енергията
Цена: 175.00 лв.
 


 
Казус по ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и  ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 
Казус по ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

  В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Закупена е съгласно фактура машина с покупна стойност 38 000 лв., върху която сума е начислен 20 % ДДС. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. По доставката на машината са платени със средства от разплащателната сметка въз основа на фактура транспортни разходи в размер на 180 лв., върху която сума е начислен ДДС 20 %. За монтаж на машината са заплатени от касата по фактура 160 лв. Машината е заприходена в състава на дълготрайните материални активи по цена на придобиване.
Цена: 0.00 лв.
 


 
КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА ОТЧЕТНОСТ НА КСО.
 
КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА ОТЧЕТНОСТ НА КСО.

  Кока-Кола е изправена пред предизвикателства в областта на здравето и околната среда. Като се има предвид нарастващата загриженост за затлъстяването, компанията е била подложена на критики, поради захарта в напитки. И мащабният бизнес на компанията означава, че се използват значителни количества вода, енергия, пластмаси и други ресурси в процеса на производство.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Казус по дисциплината “Управление на човешките ресурси” (Кауфланд).
 
Казус по дисциплината “Управление на човешките ресурси” (Кауфланд).

  Назначаването на подходящия персонал е една от основните оперативни функции на експерта по човешките ресурси. Процесът на наемане обикновено включва подбор, набиране и назначаване на персонал. Отговорността на УЧР е да определя изискванията към човешките ресурси на организацията за изпълнение на различни задачи с оглед постигане на целите на организацията. По този начин УЧР определя изискванията за труд както качествени, така и количествено, както и въвеждането на избрания персонал към работната среда.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Казус по дисциплината „Селски туризъм”.
 
Казус по дисциплината „Селски туризъм”.

  Поръчай разработването на казус по дисциплина Селски туризъм, която учебна дисциплина е избираема икономическа дисциплина, изучавани от студентите в специалност “Икономика на кооперациите”.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Страница: 5 от 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.