+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА по BAAB519 Организация и методика на отчетния процес
 
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА по BAAB519 Организация и методика на отчетния процес

  Теми: 1. Организация и методология на счетоводното отчитане на собствения капитал 2. Организация и методология на счетоводното отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи 3. Организация и методология на счетоводното отчитане на материалните запаси
Цена: 70.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО „Принципи на маркетинга”.
 
ЗАДАНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО „Принципи на маркетинга”.

  Основната цел на заданието е да се доразвият, прецизират и оценят познанията ви, получени с помощта на учебника и свитъка с материали за самоподготовка по дисциплината.
Цена: 300.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ПО МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА
 
ЗАДАНИЕ ПО МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

  Целта на заданието е да разработите практически въпросник за изследване на удовлетвореността на избран от вас продукт/търговска марка/услуга/търговски обект. Задължително е да подберете продукт/марка/услуга/ търговски обект които познавате като съдържание, параметри, функционални характеристики, приложение, особеност и т.н. тъй като това стои в основата на обективността и способността да формулирате въпроси. В увода посочете аргументи за избора на изследвания продукт/търговска марка/обект.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Задание по Мултимедиен маркетинг.
 
Задание по Мултимедиен маркетинг.

  На все по-конкурентният пазар, конкуренцията между брандовете постепенно еволюира от краткосрочна към дългосрочна, така, че брандът не се фокусира върху определени етапи, а трябва да се съсредоточи върху допълнително подобряване на продукта, ценообразуването, неговата промоция, съчетана с ясно позициониране на бранда, които да стимулират устойчивото предимство на пазара.
Цена: 80.00 лв.
 


 
Задание по учебната дисциплина „ИНФОРМАТИКА“ ІІ част.
 
Задание по учебната дисциплина „ИНФОРМАТИКА“ ІІ част.

  Курсовата задача съдържа общо 2 файл: файлът в програма Excel 2010 във формат .xlsx и подготвената за печат страница от електронната таблица – в PDF (двата файла.xlsx и .pdf можете да ги архивирате и запишете заедно в заданието за Excel). Файловете се изискват само в електронен формат и записани в системата за електронно обучение.
Цена: 120.00 лв.
 


 
Заданието с изпитни материали по „Финансово счетоводство”.
 
Заданието с изпитни материали по „Финансово счетоводство”.

  1. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. 2. Да се открият, заведат и приключат сметките, осигуряващи информация за изготвянето на отчета за приходите и разходите и да се състави годишен отчет за при-ходите и разходите за 2009 г. 3. Да се изготви счетоводен баланс към 31 декември 2009 г., като се има пред-вид, че при приключване на сметките за активите, капитала и пасивите са установени следните остатъци към края на отчетния период:
Цена: 140.00 лв.
 


 
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.
 
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.

  Защитата на интелектуалната собственост (IP, intellectual property) и правата на интелектуална собственост (IPR, intellectual property rights) се определят като необходими за насърчаване на иновациите, творчеството и инвестициите в научноизследователска и развойна дейност. От друга страна, предоставянето на права върху интелектуална собственост може да има социални и икономически разходи, по-специално, когато собствениците на IPR използват неефективно защитените стоки, като по този начин те пречат другите да ги използват по-ефективно. Следователно, законодателството относно IP се занимава с намирането на подходящ баланс между собствениците на правата върху интелектуалната собственост и интересите на широката общественост за свободен достъп до информация и знания. На международно равнище, поредица от конвенции и договори, определят минималните материални и процесуални норми по отношение на защитата на IP и тяхното правоприлагане, както и формират международно правния режим на правата върху интелектуалната собственост.
Цена: 90.00 лв.
 


 
Изграждане и позициониране на търговската марка.
 
Изграждане и позициониране на търговската марка.

  Въпреки че логата са друга реторическа привлекателност, използвана в тази реклама, тя е индиректно изобразена чрез емоциите на нейните герои. Логото е начинът, по който рекламодателят използва логиката, за да убеди зрителите защо трябва да купят представения продукт. И все пак в тази реклама на PS4, рекламодателят първоначално не е бил наясно с логика на рекламата. Очевидното доказателство за логото в рекламата е в края, когато продуктът и неговите принадлежности са показани с цена в рамките на очаквания ценови диапазон на система за видеоигри.
Цена: 120.00 лв.
 


 
Изкуството на преговорите.
 
Изкуството на преговорите.

  Целта на заданието е анализ на казус от практиката: конкретни преговори, анализ на преговорна ситуация, стратегии, резултати. Добре е то да е свързано с ежедневната професионална дейност на студентите
Цена: 120.00 лв.
 


 
Изследователска задача за отличен.
 
Изследователска задача за отличен.

  С така поставените въпроси бихме искали да провокираме вашия изследователски дух да се включите в следната практическа задача към курса, която озаглавихме: „Как да превърнем София в мечтана туристическа дестинация?“
Цена: 90.00 лв.
 


 
ИКОНОМИКС 1 - МИКРОИКОНОМИКА.
 
ИКОНОМИКС 1 - МИКРОИКОНОМИКА.

  Теми за курсови работи по „Микроикономика” за МВБУ
Цена: 80.00 лв.
 


 
Имаме ли нужда от силен капиталов пазар в България?“
 
Имаме ли нужда от силен капиталов пазар в България?“

  Развитието на местните капиталови пазари може да подобри финансовата стабилност чрез подобряване на способността на финансовите институции да управляват риска. Например, могат да бъдат използвани суапове за управление на лихвения риск и кредитни деривати могат да бъдат използвани, за да се управлява кредитния риск. Освен това, по-разнообразната финансова система, която включва капиталови пазари заедно с банковите пазари има тенденция да бъде по-стабилна и по-способна да поема шокове. Например, пазарите на облигации могат да действат като „еърбек” за банковото финансиране в случай на банкови кризи, като този начин се помага за абсорбиране на шока.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Страница: 8 от 25
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.