+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКУРСОВА РАБОТА по Основи на управлениетоЦена: 100.00 лв.
Реф№: 121

100% индивидуална разработка
            Срок: 8-10 дни
            Обем: 6-8 стр.
 

І. Съдържание на казуса

От началото на своето регистриране през 2004 г., компанията „Евъргрийн“ произвежда млечни продукти. Те са предназначени за крайния потребител чрез договорни отношения с дистрибутори. Съобразно условията на външната среда, структурата на компанията е линейна и включва директори по производство, финанси и маркетинг. Решенията за развитието на компанията се вземат еднолично от собственика.

През 2005 г. компанията получава банков кредит за разширяване на дейността си. Съгласно препоръките на кредитиращата банка, компанията придобива друга компания за производство на сурово мляко. Новата структурата на компанията е променена на двустепенна, включваща заместник-директори по съответните продукти. За вземане на решения е сформиран борд.

През 2006 г. компанията получава нов кредит за създаване на собствена верига от магазини. Структурата на компанията по вертикала е трансформирана до тристепенна. Линейните мениджъри са специалисти по географските пазари на реализация на крайния продукт. Решенията се вземат децентрализирано, като бордът запазва контрола над взетите решения.

През 2007 г. е констатирано, че компанията не отговаря на съвременените държавни изисквания за производство на хранителни продукти. Възниква необходимост за нейното преструктуриране.

ІІ. Задание

Отговорете на следните въпроси, като подробно обосновете своите отговори с привеждането на доказателства:

1.  Прогнозирайте преструктурирането на компанията през 2007 година.

2.  Посочете предимствата и недостатъците на отделните структури.

3.  Сравнете процесите на вземане на решения за отделните структури.

4.  Формулирайте мисията и определете целите на компанията в зависимост от промените във външната среда на всеки от етапите на преструктуриране.

5.  Коментирайте стилът на управление, вкл. упражняване на контрол, на всеки от етапите на преструктуриране.

 ІІІ. Изисквания

1.             Курсовата работа трябва да представлява една цялостна разработка на казуса и да дава отговор на поставените въпроси в заданието. 

2. Структурата на курсовата работа трябва да съдържа:

-                             Заглавна страница – взема се от електронната страница на дисциплината.

-                             Увод – до половин страница.

-                             Изложение 3 – 4 страници. То трябва да има своя вътрешна структура с пет части – за всеки от поставените въпроси със съответно подзаглавие.

Във всяка от частите да се посочат фактите от казуса, свързани със съответния въпрос и те да се анализират от позициите на системната теория. Ползвайте знания от предоставения Ви от МВБУ учебник, както и друга литература по избор. Разгледайте критично ситуацията. Направете необходимите изводи. Предложете Ваши решения.

-                             Заключение - до половин страница. Заключението да съдържа изводи от направения в изложението анализ.

-                             Използвана литература

3. Разработката трябва да бъде между 1650 и 1750 думи /около 5 страници, в които не влизат заглавната страница и страницата с използваната литература/ - шрифт Times New Roman - 12, с 35 реда на страница, междуредие - 1.5.

4. Курсовите работи при качването в платформата се проверяват от програмата „Turnitin” за преписване. При констатиране на взаимстване, курсовата работа се оценява със слаб /2.00/, а студентът ще понесе административни наказания, вкл. лишаване от студентски права.


ПРИМЕРЕН ТЕКСТ:

Стилът на управление при линейната структура е този на единоначалието.Управлението е авторитарно, подчертано централизирано. Има изявена  дистанция между ръководител и подчинен. Собственикът е натоварен с всички управленски функции и той  осъществява пълен контрол върху дейността на компанията. На следващия етап, при двустепенната структура, стилът на управление се променя, като управленските функции се разпределят между повече участници, но цялостния контрол се осъществява от колективен орган – борда на директорите. При тристепенната структура стилът на управление се либеразлизира в още по-голяма степен. Управлението в известен смисъл се децентрализира, но бордът отново запазва контролните си функции. На последния етап, при дивизионната структура, стилът на управление е още по-децентрализиран, като контролът се осъществява междинно на няколко етапа – от директора на дивизията, вицепрезидентите и бордът на директорите.

Препоръките, които бих направила към ръководството на „Евъргрийн” са:

·         Да се стреми към колективния стил на ръководство, тъй като той предполага разнообразни варианти по отношение на управленската дейност, дава възможност за бърза реакция и адаптиране към бързопроменящата се среда;

·         Да се стреми да улеснява комуникацията между отделните управленски нива, както  и да улеснява процеса на вземане на решенията, което често е от основополагащо значение – особено при управлението на производствения процес;

·         Да се стреми да отговори на високите изисквания за качество на производство чрез назначаването на конретни специалисти, които да успешно да координират и управляват този процес;

·         Да се фокусира едновременно върху производството и реализацията на крайния продукт;

·         Да очертае ясно своите мисия и визия;

·         Да очертава ясно функциите и отговорностите на различните йерархични равнища;

·         Постоянно да наблюдава и анализира конкурентната среда;

·         Да прави дългосрочно стратегическо планиране, което да им позволи очертаване на перспектива за действие.МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.