Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работи СТАТИСТИКА.
 
СТАТИСТИКА.

  • Изчерпателно и извадково статистическо изследване параметрите на конкретна генерална съвкупност по даден признак – един кредит; • Статистическо изследване на зависимости между два признака в конкретна реална съвкупност – един кредит;
Цена: 150.00 лв.
 


 
1) Законите за търсенето и предлагането приложени към конкретен динамичен пазар или нов продукт (напр. пазар на недвижими имоти; пазар на смартфони; пазар на електронни четци (напр. kindle); 3D телевизори и т.н.).
 
1) Законите за търсенето и предлагането приложени към конкретен динамичен пазар или нов продукт (напр. пазар на недвижими имоти; пазар на смартфони; пазар на електронни четци (напр. kindle); 3D телевизори и т.н.).

  Важно е да обърнете внимание на характеристиките на търсенето и факторите, които го определят; да анализирате фирмената конкуренция на този пазар – ценова и неценова конкуренция; да определите структурата на пазара и степента й на монополизация; да направите прогноза за развитието на пазара – тенденции и динамика на развитие.
Цена: 100.00 лв.
 


 
2 курсови работи по Екология за НБУ.
 
2 курсови работи по Екология за НБУ.

  Въпреки че естественият подбор обикновено е основният механизъм за еволюция, генетичните вариации в популациите могат да възникнат чрез други процеси, включително мутация, генетичен дрейф, сексуален подбор и изкуствен подбор. Малкият размер на популацията, неприемливото чифтосването, отсъствието на миграция и липсата на мутации могат да доведат до загуба на разнообразие на генетични свойства. Процесите, насочени към човека, като генетичното инженерство, могат да доведат и до нови гени и комбинации от алели, които определят нови фенотипове. Биологичната еволюция, задвижвана от естествения подбор, се подкрепя от доказателствата в много научни дисциплини, включително геология и физика.
Цена: 150.00 лв.
 


 
BABB539 Самостоятелна работа: Управление на промените
 
BABB539 Самостоятелна работа: Управление на промените

  Управлението на промяната е процес на въвеждане на контролирана промяна по време на жизнения цикъл на проекта. В основата на контролираният процес на промяна е оценка на риска, на ниво краен потребител, имайки предвид спешността и важността на промяната. ИТ организациите трябва да създадат специфичен контролиран процес за всеки тип на промяна и да формират процедура, която е специфична за бързите и спешни промени. Създаването на тези процеси трябва да включва няколко групи, включително потребители, разработчици и операции. Успешното управление на промяната не е само въпрос на умение и опит, то е и въпрос на това, доколко екипът е подкрепен от йерархията на организацията
Цена: 87.50 лв.
 


 
BAEB 006 “Основи на управлението”. Курсова работа на тема:  Моделът 7- S по примера ...
 
BAEB 006 “Основи на управлението”. Курсова работа на тема: Моделът 7- S по примера ...

  Формата на модела е предназначена да илюстрира също взаимозависимостта на променливите. Това се нарича още като „управленска молекула”. Макар авторите да смятат, че съществуват други променливи в рамките на сложните организации, променливите, представени в модела са смятани за особено важни за мениджърите и специалистите
Цена: 100.00 лв.
 


 
BAEB 882D „Анализ на риска“.
 
BAEB 882D „Анализ на риска“.

  Първият индекс е DАX. Този индекс осреднява пазарните стойности на 30 най-търгувани акции на борсата във Франгфурд – Германия. Следващият показател е Dow Jonеs, който е най-известния свързан с тенденцията на финансовия пазар.Следващият показател е NYSE. Този показател се изчислява на база пазарните стойности на всички корпорации които са регистрирали ценни книжа на Нюйоркската фондова борса. NАSDАQ е сборен индекс от акциите който се търгуват на извънборсовия пазар.
Цена: 350.00 лв.
 


 
BAEB 885D „Анализ и оценка на инвестиционните проекти
 
BAEB 885D „Анализ и оценка на инвестиционните проекти".

  Всички допускания и пресмятания с лихвени проценти, годишни проценти на разходите, амортизации на ДА, данъци и данъчно облагане, СОФИБОР, EURIBOR, LIBOR, цени на финансови инстру¬менти, кредити, лизинги, валутни курсове и т.н., да бъдат актуални за 2015 година и в пълно съответствие с директивите на ЕС, законовите и подзаконовите нормативни актове на Р. България, националните и международни счетоводни стандарти, ISO и NIST стандарти и т.н.
Цена: 300.00 лв.
 


 
BAEB007 “ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО”
 
BAEB007 “ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО”

  Разработване на курсови работи по счетоводство за НБУ.
Цена: 150.00 лв.
 


 
BAEB305D Основи на маркетинга Конкурентност на продукта предвид отличителните му черти.
 
BAEB305D Основи на маркетинга Конкурентност на продукта предвид отличителните му черти.

  Всяка една бизнес стратегия се занимава със съчетаването на клиентски изисквания, желания, предпочитания и модели на поведение при покупка и възможностите / способностите на организацията . Тази концепция се определя като нещо, което организацията прави поне толкова добре, колкото и други организации, или сравнително по-добре отколкото всяка друга организация на пазара. Според Webster (1994), когато продуктите се основават на основни компетенции, те определят добавената стойност, която организацията създава на всеки целеви пазар . По този начин бизнес стратегията, приета от една организация трябва да бъде в състояние да даде конкурентно предимство пред останалите конкуренти.
Цена: 112.50 лв.
 


 
BAEB668D Основи на застраховането
 
BAEB668D Основи на застраховането

  Целта на настоящия казус е въз основа на теоретичните познания, да направите собствено проучване, да анализирате конкретен проблем и формулирате съответни изводи.
Цена: 87.50 лв.
 


 
BAEB713D Рисков капитал.
 
BAEB713D Рисков капитал.

  Разработване на курсови работи по BAEB713D Рисков капитал.
Цена: 150.00 лв.
 


 
BAFB500 Финансово счетоводство.
 
BAFB500 Финансово счетоводство.

  Разработване на курсова работа по финансово счетоводство за НБУ.
Цена: 175.00 лв.
 


 
Страница: 1 от 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.