+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Общи условияОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ

1. Информация За нас

1.1 Ние сме Kursoviraboti.bg / курсови работи.бг, представлявано от 4 ТИПС ЕООД, ЕИК 204239462.

2. База за услуги

2.1 Чрез подаване на поръчка към нас се счита, че е направена оферта за сключване на обвързващ договор, който сме свободни да приемем или откажем.

2.2 Настоящите Общи условия стават задължителни за вас и нас, когато ние Ви издадем писмено потвърждение на поръчката (потвърждение на поръчката), на която дата (началната дата) договорът ще влезе в сила.

2.3 Тези Общи условия, ред и потвърждение на поръчката заедно регламентират договора между нас. Моля, проверете дали сте разбрали и сте в съгласие с настоящите Общи условия, и че цялата информация в Поръчката е правилна и изчерпателна.

2.4 Ако по някое време смятате, че има грешка в поръчката, моля, уведомете ни писмено възможно най-скоро. След като договор е създаден в съответствие с клауза 2.2, ние няма да имаме задължение да изменим условията на този договор, освен в случай на явна грешка. Всички тези промени се правят в писмен вид.

2.5 Ние може по всяко време да променим тези Условия. Ние ще Ви уведомим за всякакви промени в тези Условия като изпратим ​​ имейл, нотифициран от нас до вас.

2.6 Промени в настоящите Общи условия не променят условията на всеки договор, който вече съществува между вас и нас, но трябва да бъдат включени във всички бъдещи договори, сключени след датата на предизвестието.

3. Качество на услугите

3.1. Ако не сме възпрепятствани от форсмажорни обстоятелства, ние трябва да предостави услуги, които:

-          съответстват във всички съществени аспекти на тяхното описание, дадено в потвърждението на поръчката.

-          се извършват с разумна грижа и умения;

4. Разпоредби на услугите

4.1 Ще предоставяме Услуги на вас, считано от датата, посочена в потвърждението на поръчката при условие, че сте извършили плащане към нас в размер на 50% от общата догорена сума на поръчката.

4.2 Услугите се предоставят за периода, посочен в потвърждението на поръчката или до друга дата при съгласие на двете страни.

4.3 Ние трябва да положим всички усилия, за да завършим Услугите навреме, но може да има закъснения, поради обстоятелства извън нашия контрол. В този случай ние трябва да завършим Услугите веднага щом това стане възможно или да Ви предоставим изготвеното от поръчката и да възстановим сумата за частта, която не сме в състояние да изпълним, поради форсмажорни обстоятелства.

4.4 Трябва да ни предоставите в кратък срок всякаква информация и инструкции, свързани с услугите, за да ни дадете възможност да предоставим услугите в съответствие с настоящите Общи условия.

4.5 Що се отнася до сроковете, в които работим, цените са съобразени с тях.  

5. Качество и плагиатството

5.1 Нашите продукти и услуги са предоставени единствено и само като академична помощ и не представляват професионална консултация.

5.2 Ние ще Ви изготвим писмени разработки като курсови работи, реферати, дипломни работи и казуси, които са написани само от най-добрите преподаватели и специалисти, които са издържали нашите строги проверки за набиране на персонал,.

5.3 Въпреки, че всякакви материали, които Ви предоставяме са с гарантирано качеството, то поради субективният характер на университетските системи за оценяване, ние не носим отговорност за възстановяване на сумите по поръчки, ако не успеете да получите по-висока оценка от очакваната.

5.4 Ние си запазваме правото да прекратим всеки договор, без по-нататъшна отговорност или задължения за Вас, ако имаме основателно подозрение, че всяка курсова, дипломна работа, реферат предоставена от нас е била използвана или ще бъде използвана в нарушение на настоящите Общи условия.

5.5 Ние си запазваме правото да откажем да изготвим всякаква студентска разработка.

5.6 Ние не поемаме никаква отговорност и не може да ни бъде търсена отговорност за вреди, произтичащи от нарушение от Ваша страна на тези Условия.

5.7 Вие се задължавате да ни даде ясна, пълна и точна информация по всяко време.

5.8 Ние ще си сътрудничим изцяло с вас и ще положим разумни грижи за предоставяне на услугите с това качество, което би било разумно да се очаква от компетентна организация за студенстски и научни изследвания.

5.9 Когато се изисква допълнителна информация или указания, ние ще се свържем с Вас, използвайки имейл адрес или телефон, предоставена ни от Вас.

5.10 Вие потвърждавате и приемате, че ние може да приемаме указания от вас по имейл и / или телефон.

 

7. Гарантиране на качество

7.1 Ако желаете да оспорвате качеството някоя разработка, вие трябва да ни предоставите достоверни доказателства, които показват по какъв начин произведението не е с подходящото качество и разумно обяснение на фактите, които водят до това. Срокът е до два дни от датата на предоставянето на поръчаната разработка.

7.2 Ако ни представите такива достоверни доказателства и разумно обяснение, ние внимателно ще прегледаме работата и ще Ви възстановим сумата на 100%.

 

8. ЕТИКА

8.1 Ваша е отговорността да гарантирате, че използването на нашите услуги, няма да представлява нарушение на правилата и наредбите на вашата академична институция и мястото Ви на обучение. Вие декларирате и гарантирате пред нас към датата на поръчката и датата на доставка на разработката от нас, че използването на нашите услуги не представлява нарушение на правилата и наредбите на вашата академична институция и място на обучение.

8.2 Преди да поръчате всякаква услуга от нас, трябва внимателно да проучите конкретните правила и разпоредбите на вашия университет или училище, свързани с подготовката и представянето на академични разработки.

8.3 Вие потвърждавате и се съгласявате, че всяко използване на нашите продукти или услуги се извършва изцяло по Ваша собствена инициатива. Освен това, вие приемате и се съгласявате, че няма да носим юридическа отговорност за всяко решение за използване на нашите продукти или услуги, което нарушава Вашите училищни, университски или други нормативни актове, уреждащи академичната работа.

 

9. ИЗМЕНЕНИЯ

9.1 Вие не може да поискате изменения на вашата поръчка, след като плащането е извършено или депозитът е взет.

9.2 Вие може да предоставите допълнителна подкрепа на писателя с информация, при условие че това не представлява противоречие с данните, съдържащи се в оригиналната поръчка.

9.3 Ако се предостави допълнителна информация, след като е било направено пълно плащане или депозит и това съществено противоречи с данните, съдържащи се в първоначалната поръчка, това може да довете до промяна на цената, както и да доведе до удължаване на срока на разработване.

9.4 Ако смятате, че извършената работа не е в съответствие с инструкциите и / или гаранциите, които са определени в нашия сайт, вие може да изисквате изменения на работата. Такива изменения са безплатни за вас.

9.5 Ако има нужда от Вашата студентска разработка да бъде изменена по начин, който е несъвместим с оригиналната поръчка, тези изменения могат да доведат до допълнителна такса.

 10. Права върху интелектуалната собственост

10.1 Авторските права, правото върху дизайна, както и всички други права на интелектуална собственост в каквито и да било курсови и дипломни работи, реферати и казуси, и други документи или предмети, които ние изготвяме за Вас, принадлежат на нас.

10.2 Ние предоставяме ограничен лиценз, за да можете да използвате, изменяте и приспособявате всеки студентски труд или друг материал, предоставен Ви от нас само за лични нужди (за избягване на съмнение трябва да се изключи всякаква търговска употреба или препродажба на всяко произведение или друг материал).

10.3 Ние запазваме авторското право на всякакви материали, предоставени на Вас и Вие приемате и се съгласявате, че не запазвате авторските права над всеки труд или материал, който е доставен от нас.

11. Цена, плащане и анулиране

11.1 Цените подлежат на промяна по всяко време, но промените в цените няма да се отразят на съществуващи поръчки, които са потвърдени в писмена форма.

11.2 30% от цената на услугите се третира като административна такса, която не се възстановява при никакви обстоятелства. Всички цени са крайни с включен ДДС.

11.3 Ние ще Ви издадем фактура за Услугите на датата на авансовото плащане и крайното такова.

11.4 В случай, че Вие направите авансово плащане и не можем да си осигурим писател, който да завърши работата, ние ще Ви предложим пълно възстановяване на сумата на плащането, извършено по-рано.

11.5 Всички банкови такси от страна на банката получател на плащанията, получени от нас, както и всички други разходи, свързани с плащане във валута, различна от лева, се поемат от Вас.

12. Възстановяване

12.1 Независимо от разпоредбите на клаузи 6, ние няма да бъдем задължени да възстановим всяка платена сума. Ние си запазваме правото по наше усмотрение да възстановим всяка сума.

12.2 Съгласно клауза 11.2, 30% от цената на услугите, се третира като такса, невъзвръщаема административна такса

13. ДОСТАВКА

13.1 Разработките ще бъдат доставени по имейл.

13.2 Вие потвърждавате и приемате, че ние няма да носим юридическа отговорност за всички последствия от забавяне на доставката на нашите услуги.

13.3 Вие потвърждавате и приемате, че ако не можем да намерим автор в рамките на 72 часа след получаване на плащането, ние си запазваме правото да възстановим плащането в пълен размер без да сме длъжни да завършим произведението или да плащаме обезщетение.

13.4 Нашите работни дни са от понеделник до събота включително. Ние не работим в неделя или на официални празници. Всякакви въпроси или такива, направени извън нашите нормални работни дни, ще бъдат незабавно разгледани на следващия работен ден.

13.5 Ние сме съгласни да доставим цялата писменна разработка преди полунощ на датата на падежа, освен ако датата на падежа се пада в неделя..

14. Събития извън нашия контрол

14.1 Ние не трябва да сме в нарушение на настоящите Общи условия, нито да сме отговорни за закъснение при неизпълнение на някое от задълженията си по силата на настоящите Общи условия, ако такова забавяне или невъзможност е в резултат от събития, обстоятелства или причини извън нашия контрол (всяка едно форсмажорно обстоятелство). При такива обстоятелства времето за изпълнение се удължава със срок, равен на периода, през който изпълнението на задължението е закъсняло, при условие, че ако периодът на забавяне или неизпълнение продължава 1 седмица.  Вие може да прекратите настоящите Общи условия, като подадете 20-дневно писмено предизвестие до нас от датата на авансовото плащане

14.2 Форсмажорните обстоятелства включват всякакви действия, събития, които не са под нашия контрол по-специално следните:

- Стачки, локаут или други промишлени действие;

- Граждански безредици, бунтове, инвазия, терористично нападение или заплаха от терористична атака, война (обявена или не) или заплаха от война;

- Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, пропадания, епидемия или друго природно бедствие;

- невъзможност за използване на железопътния транспорт, корабоплаването, самолети, моторни превозни средства или други средства за обществен или частен транспорт;

- невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи

15. Възлагане

15.1 Вие не може да прехвърляте някои от Вашите права или задължения по настоящите Условия на друго лице, без нашето предварително писмено съгласие, което ние няма да откажем безпричинно. Ние може да прехвърли всички или някои от нашите права и задължения съгласно тези Условия на друга организация, но това няма да се отрази на вашите права по силата на настоящите Общи условия

16. Защита на данните, конфиденциалност и поверителност

16.1 Ние Ви уверя, че използването на нашите услуги е строго поверително и че няма никаква лична информация да бъде предадена на трети лица.

16.2 Ние няма да разкриваме никаква лична информация, предоставена от Вас, освен когато се изисква от компетентните органи.МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.