+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиКАЗУС по дисциплината „Управление на операциите”.Цена: 112.50 лв.
Реф№: 199

100% индивидуален казус
Срок: 7-10 дни
Обем: 7-8 стр.

Технически изисквания
. Няма изискване за долна и горна граница за обема на вашата работа. Задължително е обаче, да се изпълнят всички точки от структурата. Ако спазвате препоръчителния обем текст за всяка точка, работата ви ще бъде около 8 – 0 страници.
. Текстът по казуса трябва да бъде представен във вид на файл за WORD (всякакви версии), с приблизително 60 символа на ред и 30 реда на страница. Шрифтът да бъде Times New Roman, с размер 4, разстояние между редовете – . .
3. Текстът задължително трябва да бъде структуриран съгласно изискванията. Заглавията на точките трябва напълно да съответстват на изискванията на заданието и се разграничават с шрифт “bold”.
4. Файлът трябва да бъде наименуван с букви на латиница, като името да съдържа инициалите на наименованието на дисциплината (UO), вашите инициали и факултетния ви номер. Ако например името ви е Николай Николов, с факултетен № , файлът ви трябва да е с име UO_NN_5 555.doc (или .do cx). Размерът на файла не трябва да бъде по-голям от 4 МВ.
. В текста на казуса не трябва да се включва неговото условие.
6. Забранява се каквото и да било манипулиране на текста в казуса, което да пречи на софтуера за оценка на плагиатство.
Моля, работете самостоятелно! При установяване на плагиатство или еднаквост в работите на студенти, се пише слаба оценка, без значение кой от кого е заимствал и каква е причината за еднаквостта! Спазвайте стриктно техническите изисквания, защото това е един от критериите при оценяване.
Казусите се предават единствено и само чрез платформата на Центъра за дистанционно обучение. Предадени по какъвто и да било друг начин работи няма да бъдат разглеждани и оценявани.
Техническите изисквания са задължителни. Неспазването на всяко едно от изисквания – води до намаляване на оценката с по 0. единици. При неспазване на изискване 6 се счита, че студентът прави опит за измама и това води до слаба оценка!
Драги студенти,
Вашата задача при разработване на този казус е да напишете едно кратко есе и да изследвате една производствена система, водейки се от структурата, която ще видите по-долу.
Първата ви задача ще е да определите обекта на вашето изследване – коя производствена система ще опишете. Препоръчвам обектът да ви бъде добре познат, това може да бъде фирмата или институцията или техен структурен елемент, в които вие работите в момента или сте работили в миналото. Ако срещнете трудности с избора на обект, не се колебайте да се обърнете към преподавателя за консултация. Няма обект, който да не е подходящ за разработване на този казус!
Ще забележите, че в структурата на казуса не е предвиден нито един ред теоретични постановки. За да се справите успешно със задачата си, обаче, вие трябва предварително да сте се запознали с теорията по дисциплината. Едновременно с това, от вас се изискват (и се оценяват високо) творчески усилия.
Към всяка от точките на структурата в скоби е даден препоръчителният обем за отговор. Той е само ориентировъчен и вие можете да се отклонявате от него, в зависимост от конкретната ситуация.
Структура
на Казус по дисциплината „Управление на операциите”
- Титулна страница, разработена съгласно традиционните изисквания на ЦДО, МВБУ. На титулната страница задължително трябва да фигурират: име,
3
презиме и фамилия на студента, факултетен номер, заглавие – „Казус по дисциплината …”, име на преподавателя. (1 стр.).
I. Есе на тема „Управлението на операциите като фактор за развитие на фирмата“ (до 1 стр.)
II. Изследване на производствена система
. Пълно наименование на фирмата или институцията, в рамките на която функционира производствената система – обект на вашето изследване. (5 реда).
. Наименование на структурното звено, ако вашият обект представлява елемент от по-голяма система. (5 реда).
3. Седалище ( реда).
4. Брой персонал (в организацията и в структурното звено) – общо и по категории (5-10 реда).
. Входни производствени фактори и операционни ресурси на производствената система (5-10 реда).
6. Типове производствено преобразуване и основни операции, осъществявани в производствената система (5-10 реда).
. Изход на системата (до 1 стр.).
8. Три, според вас най-значими операционни приоритета на организацията, подредени по важност. Аргументация за избора ви. (20 реда).
. Изброете три производствени процеса, осъществявани в обекта. Класифицирайте ги, според познатите ви критерии. (10-20 реда).
0. Определете производствения капацитет на обекта, който изследвате. Считате ли, че капацитетът е достатъчен или излишен. Аргументирайте отговора си. (5-10 реда).
. Предложете решение за преодоляване на проблемите, свързани с производствения капацитет, ако такива съществуват. Аргументирайте предложенията (5-10 реда).
. Формулирайте три други проблема от операционен характер, които, според вас са с най-висок приоритет за изследвания от вас обект. (10 реда).


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.