+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиПроект (казус) по дисциплината “Икономика за мениджъри”.Цена: 150.00 лв.
Реф№: 226

100% индивидуална разработка
Обем: 10-15 стр.
Срок: 7-10 дни

1.Увод, които включва ( до 2 - 3 стр.):

1.1. Кратко представяне на избраната фирма - точни данни за нея (създаване, име, лого, мисия, цели, локализация), уеб адрес.
1.2. Критичен анализ на дейността и развитието на фирмата в последните години.
1.3. Дефиниране на ограничения в анализа, целите и задачите, които се поставят в  разработвания казус - необходимостта от ефективни мениджърски решения, които отчитат динамиката и промените във външната среда и адаптацията на фирмата към тях .
1.4. Кратко описание на метода, които ще се използва за набиране, обработка и анализ на информацията, необходима в емпиричното изследване.

2. Анализ на влиянието на външните фактори  върху дейността  и поведението на фирмата:
2.1. Кратка характеристика на пазара/отрасъла, където работи избраната от  фирма.
2.2. Анализ на търсенето на създавания фирмен продукт, фактори, които влияят върху него и количествена оценка на търсенето - коефициент на еластичност на търсенето от цената, доходите и цената на стоки- заместители.
2.3. Анализ на пазарната структура и пазарни позиции на изследваната от вас фирма. Връзка между структура на пазара, концентрация и потенциал за печалба на фирмата.                                                                                                      
2.4. Характеристика на потребителите, степен на диференциация на създавания продукт, бариери за влизане/излизане на пазара.
2.5. Влияние на институционалните фактори върху фирмената  дейност

3. Анализ на влиянието на вътрешните фактори  върху дейността  и поведението на фирмата:

3.1. Оценка на пазарните компетенции на фирмата, които й позволяват да работи ефективно в дадената конкурентна среда и създават потенциал за конкурентни предимства.

Пазарните компетенции са свързани  с осъществяваните политики, които имат като крайна цел защита и/или разширяване на пазарните позиции, т.е. стратегическо позициониране с цел конкурентни предимстванейните  и включват:

·         Решения за влизане/излизане  на нови пазари

·         Решения за сливания, поглъщания

·         Избор на вида вертикални връзки и отношения с доставчици и/или дистрибутори

·         Изграждане на ефективна система от вертикални връзки и зависимости. 

·         Продуктово позициониране и диференциация на продукта

·         Ценова политика с цел защита и/или разширяваен на пазарните позиции.

3.2. Оценка на технологичните компетенции (свързани с непосредственото производство) на избраната фирма, които се определят от вътрешните й ресурси и способността й да намери ефективна, оптимална комбинация между тях, която да направи този нов ресурс/актив уникален и с висока стойност и да осигури създаването на желания краен резултат.

Оценката на технологичните компетенции (вътрешните ресурси) на избраната от вас фирма трябва да включва:

·         Анализ и оценка на производствената функция в кратък период и организацията на фирменото производство (избор на оптимална комбинация на производствените  фактори във фирмата).

·         Развитие и внедряване на нови технологии във фирмата- възможности и ограничения. Технологичен избор.

·         Динамика на фирмените разходи и стратегически решения на фирмата. Анализ и оценка на фирмените разходи в дълъг период.

·         Влиянието на промяната на цената на производствените фактори върху фирмени разходи.

·         Разрастване на фирмата, граници  на фирменото разрастване и икономии от мащаба.

·         Фирмено ценообразуване и ценови стратегии.

·         Оценка на реализираните фирмени цели -  реализирани продажби и  печалба. Анализ на точката на равновесие (ВЕР) и управление на фирмената печалба.

3.3. Необходимост от ускорено развитие на вътрешните нематериални активи  с цел  изграждане на конкурентни предимства и реализация на фирмените цели. (Нематериалните активи са фактори, които повишават възможностите на фирмата за координация и интегриране на външните и вътрешните й ресурси и чрез обмен на информация между елементите на изградената фирмена структура й позволяват да оцени даден ресурс и да намери начин за използването му по нов, по-ефективен начин):

·         Анализ на въведени нови системи за управление и нови бизнес модели на фирмена организация.

·          Нова организация за вземане на решения за контрол върху качеството и поддържане на постоянни връзки с клиенти, както и   опазване на околната среда.

·         Оценка на въведени системи за обучение и повишаването на квалификация, знания, опит на служещите на място.

·         Ефективност на системата за работа в екип, прилагане на симултантния подход и др.

·         Оценка на системата на стимулиране (парично и непарично) на служителите, като основен фактор за поддържане на доброто име и репутация на всяка фирма.

·         Развитие и приложение на иновациите във фирмената дейност.

·         Анализ на нови стратегически насоки на развитие (развитие на нови продукти, излизане на нови пазари, участие в стратегически съюзи), резултат от оценката на развитието на външните и вътрешни ресурси на фирмата и промените в средата.

4. Оценка на перспективите, проблемите,  рисковете и предизвикателствата за развитие на избрания  пазар и фирма. Изводи, прогнози и препоръки за подобряване дейността на фирмата  и нейния мениджмънт в следните насоки:

·         Управленски решения, свързани с избора на конкурентна стратегия, стабилизиране и разширяване на фирмените позиции.

·         Управленски решения, свързани с намаляване на пазарната сила на купувачите

·         Управленски решения, свързани с намаляване на пазарната сила на доставчиците

·         Управленски решения, свързани с намаляване на интензивността на конкуренцията и заплахата от нови конукренти

·         Управленски решения, свързани с намаляване на заплахата от нови стоки-заместители и подобряване условията на търсене

·         Управленски решения, свързани с подобряване на характеристиките на производствените ресурси, които използва строителната фирма

·         Управленски решения, свързани със стимулиране и развитие на кRelated and Supporting Industriesконкуренцията в свързани и подкрепящи отрасли на доставчици и дистрибутори

·         Управленски решения, които отчитат влиянието и промените на

                           иFirm Strategy, Structure, and Rivalryкономическите и политически фактори

5. Списък на използваната литература и източници на използваните данни в анализа

 МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.