Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиПървични и вторични механизми на организационната култура в ...Цена: 150.00 лв.
Реф№: 357

100% индивидуална курсова работа
Обем: 12-15 стр.
Срок: 7-10 дни

Въпреки че няма категорично съгласие относно същността на организационната култура, очертава се тенденция подходите и теориите да бъдат разграничени според начина, по който принципно интерпретират културата. Така основното разграничение се пра­ви между културата като променлива и културата като метафора. Разнообразието от подходи за обяснение и изслед­ване на организационната култура се дължи на това, че тя се намира на пресечната точка на няколко социални науки и отразява взаимо­връзките между някои от тях и по-точно - на антропология, социо­логия, социална и организационна психология. Именно поради това изучаването на организационната култура поставя дилема, тъй като почти не съществува съгласие относно това какво всъщност е тя и какво се означава с нея, как се наблюдава и измерва, как се отнася до традиционните теории в трудовата и организационната психоло­гия и по какъв начин може се използва в усилията и опитите да се помогне на организациите .

Пресечните точки между култура и организация намират израз в развитието на пет изследователски подхода, сравнителен или крос-културален мениджмънт; корпоративна култура, организационна когниция; организационен символизъм; несъзнавани процеси и организация[1]. Първите две от тях - кроскултуралният мениджмънт и корпоративната култура разглеждат културата като променлива, докато за другите три подхода тя е новата метафора за организацията.

Културата в сравнителния мениджмънт се разглежда като фактор на средата, който детерминира и обяснява различията в нагласите и поведението на мениджърите и работниците в отделните страни. Най-типични за кроскултуралпия подход са сравнителните анали зи между американските и японските организации на Уилям Оучи и на Ричард Паскал и Антъни Атос и на Хеерт Хофстеде, който съпоставя ценностите, свързани с труда, на 50 нации от три региона.

Втората гледна точка за взаимодействието между култура и орга­низация се изразява чрез корпоративното култура. Тя се поддър­жа от изследователите, които определят организациите като социал­ни инструменти не само за производството на блага и услуги, а и за създаване на различни продукти на културата като ритуали, легенди и церемонии. Въпреки че самите организации са вградени в по-широкия културен контекст, те развиват специфич­ни социокултурни характеристики, които рязко ги разграничават една от друга. Тези възгледи се основават върху системния подход за анализ на организацията. Организацията е съставена от взаимос­вързани помежду си подсистеми, от които най-често посочвани са структура, технология, стилове на ръководство, цели и ценности.

Културата е вътрешна променлива и основна ключова характе­ристика на организацията наред със стратегията, структурата и кон­трола. Въвеждането на културата в системния модел е резултат от признаването на символни процеси в организацията. Според сис­темния подход, организацията съществува във взаимовръзка с об­кръжаващата среда, която предоставя императивите за поведение, използвани от мениджърите под формата на символни действия[2]. Изводът е, че символните или културните аспекти допринасят по някакъв начин за цялостната ефективност на орга­низацията.[1] Buckley, R., Caple, J. (2009), “The theory & practice of training”, 6th edition, London, Koganpage

[2] Jones, G., (2010) “Organizational Theory, Design and Change”, 6th edition, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.