+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиЕвропейска икономическа интеграция.Цена: 90.00 лв.
Реф№: 413

100% индивидуална курсова работа
Обем: 10-13 стр.
Срок: 7-10 дни

Примерни теми

за курсови работи по Европейска икономическа интеграция

1.     Основни концепции за международната икономическа интеграция.

2.     Стратегическите съюзи – инструмент за конкурентна способност.

3.     Същност и причини за западноевропейската интеграция.

4.     Етапи на интеграцията и механизми за нейното осъществяване.

5.     Уроците на западноевропейската интеграция.

6.     Същност и проблеми пред “четирите основни свободи” на ЕС.

7.     Същност и проблеми пред унификацията на икономическата политика.

8.     Етапи на прехода към икономически и валутен съюз.

9.     Развитието на интеграционния процес от Римския договор (1957г) до “Плана Вернер”(1969г) и “Плана Делор” (1989г).

10. Политическата интеграция на ЕС – история, методи и задачи.

11. Институции на Европейския съюз – същност, задачи и перспективи за развитие.

12. Социалната политика на Европейския съюз.

13. Националното, европейското и глобалното в ЕС.

14. Конфликтните проблеми в ЕС – същност и перспективи за решаване.

15. Европейският съюз в световната икономика.

16. Европейският съюз и процесът на разширяване.

17. България и Европейският съюз.

 

 Примерен текст:

         Европейски съвет

            Европейският съвет представлява официална институция на Европейския съюз след Договора от Лисабон на 1-ви декември 2009 г. Състои от държавните глави или правителствените ръководители на държавите-членки, заедно с неговия собствен председател и председателя на Европейската комисия. Председателят на институцията  се избира с квалифицирано мнозинство от членове на Европейския съвет за срок от две години и половина, с цел да се даде лице и глас на Съюза. Президентът изпълнява ролята на председател и координатор на заседанията на Съвета. Също така представлява Европейския съвет в чужбина, по съответните въпросите на общата външна политика и сигурността, без обаче да ограничава отговорностите на върховния представител на Съюза по отношение на външните работи (позиция, създадена с Договора от Лисабон, за да се насърчи дейността на ЕС на международно равнище). Членовете на Европейския съвет заседават най-малко два пъти на всеки шест месеца.[1]

         Съвет на Европейския съюз (Съвет на министрите)

            Това е най-мощният орган за вземане на решения на Европейския съюз. Заедно с Европейския парламент, той създава европейските закони чрез приемане на предложенията, представени от Европейската комисия. Упражнява също така и бюджетна функция заедно с Европейския парламент. Съветът на ЕС е със седалище в Брюксел. Съставен е от министрите на външните работи на страните-членки. Други министри от страните-членки също могат да взимат отношение по теми, свързани с тяхната компетентност. Председателството се предава между страните-членки на всеки шест месеца.[2]

            Има критики от страна на анти-ЕС настроените по отношение на това, че Съветът може да наложи определена политика на държавите-членки, дори ако те не са гласували за нея в Съвета или просто, независимо по каква причина, не са участвали в работата, извършена по тази политика в рамките на Съвета.

         Европейска комисия

            Европейската комисия е отговорна за голяма част от практическите задачи на Съюза и играе ролята на централен административен апарат на Общността. Около 30,000 агенти на Европейската комисия, известни още като "еврократи" или "технократи" работят по предложенията на европейското право, които трябва да се представят на Съвета на ЕС и Европейския парламент за гласуване. Членовете на Европейската комисия се събират веднъж седмично в Брюксел.

            В много области Европейската комисия държи монопола върху инициативата на общинско ниво и играе съществена роля в подготовката и изпълнението на европейската политика. Преди да представи законодателен текст, Комисията провежда предварителни интервюта с правителствата на страните-членки, представителите на промишлеността и синдикатите и други експерти, за да се вземат предвид техните интереси при инициативите, които смята да предприеме.

            Освен ролята на администратор и инициатор в процеса на вземане на решения,  Европейската комисия има и няколко други функции:

-   гарантира, че законодателството на Съюза се прилага правилно ("пазител на договорите");
- натоварена е с изпълнението на общия бюджет на Съюза;
-     представлява интересите на Европейския съюз в световен мащаб (следвайки инструкциите, дадени от Съвета на Европейския съюз, по-специално по отношение на създаването на търговски споразумения с трети страни или договаряне на международни споразумения).[3]

            Работата на Комисията се осъществява от т.нар. "колеж" от 27 души, наречени Комисари. Всяка държава-членка има само един член на Комисията, чийто мандат е 5 години. Всеки комисар отговаря за някоя специфична област като образование, транспорт, здравеопазване и т.н.  Въпреки това, Европейската комисия винаги решава всяко дело колективно. Решенията трябва да бъдат признати от мнозинството от членовете. Комисарите са напълно независими от своите държави-членки. Те представляват общия интерес на ЕС и са колективно отговорни пред Европейския парламент.

         Европейски парламент

            Европейският парламент е законодателният орган на ЕС. Гражданите на 27-те страни-членки директно назначават свои депутати в националните избори за срок от пет години, за да  представляват интересите им на европейско ниво. Последните избори са проведени през май 2014 г. Европейският парламент дава възможност на гражданите на ЕС да участват пряко в европейските политически въпроси. В момента той се състои от 751 членове и се ръководи от председател, назначен за две години и половина. Седалището на Парламента се намира в Страсбург. Броят на депутатите от дадена страна не винаги отразява числеността на населението ѝ. Например, всеки член от Германия в парламента представлява около 828,000 граждани, докато колегата му от Люксембург представлява само около 82,000.[4]

             Парламентът споделя бюджетната власт със Съвета на Европейския съюз. Той има правото да променя (в определени граници) разпределението и размера на незадължителните разходи и да предлага изменения в задължителните разходи, съответстващи на задълженията, поети в рамките на договорите. Парламентът създава окончателния бюджет на ЕС. Той може да отхвърли целия бюджет, ако има "важни причини" да го направи (което вече се е случвало няколко пъти).[5]

         Съд на Европейския съюз

            Съдът на Европейския съюз е със седалище в Люксембург. Състои се от 27 съдии, както и от 9 генерални адвокати, назначени за възобновяем срок от шест години. Съдиите се избират от "лица, чиято независимост е извън съмнение" и които са юридически експерти с призната компетентност.[6] Функцията на Съда е да се прилагат законите и директивите, подадени от страна на Комисията. Това се отнася също и за общественото право, произтичащо от договорите, на които се основава ЕС. Съдът също така може да разглежда дела срещу държавите-членки и срещу самата Комисия. Европейският съд може да работи само ако страните-членки се съгласяват с неговите решения. Съдът не разполага с възможността физически да налага своята воля и поради това все още не е възникнала ситуация,  при която страните-членки  твърдо да откажат да приложат неговите решения.

 [1] Stark, Christine, "Evolution of the European Council: The implications of a permanent seat" 2014.

[2] http://europa.eu/institutions/index_en.htm

[3] European Commission (2016). How the European Union works: Your guide to the EU institutions (PDF). p. 20.

[4] European Parliament (2014) European Parliament: In Detail".

[5] European Parliament (2015) Results of the 2014 European elections".

[6] Hix, Simon (2015). The Political System of the European Union (2nd ed.). Palgrave. p. 117.

 

 
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.