+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКУРСОВА РАБОТА ПО БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ.Цена: 150.00 лв.
Реф№: 416

100% индивидуална курсова работа
Обем: Зависи от темата
Срок: 7-10 дни


Б. ПРЕПОРЪЧАНА СТРУКТУРА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА КУРСОВАТА РАБОТА
ЗАГЛАВИЕ НА ИЗБРАНАТА ТЕМА
/ Съдържание/
I. АКТУАЛНОСТ
1. Значимост на избраната тема за бизнеса и бизнеспланирането
2. Важност на избраната тема за развитието на бизнеса или за съответния сектор или пазар
3. Място и степен на приоритетност на избраната тема в бизнеса и технологията на бизнеспланирането”
4. Степен на регламентираност на избраната тема от външни и вътрешно фирмени фактори
II. КРАТКО РАЗКРИВАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНАТА ТЕМА / ИЛИ ПРОБЛЕМ/ В ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕТО
1. Място в теорията и технологията а бизнеспланирането.
2. Основни теоретични модели действуващи методики за анализ и планиране на избраната тема в развитието на бизнеса.
3. Структурни части и основни раздели в обхвата на избраната тема в бизнеспланирането.
4. Представяне и кратко характеризиране на основните показатели за анализ и развитие и оценка на съответната дейност в бизнеспланирането и бизнеса.
5. Показатели за оценка на ефективността на съответната дейност и обвързаност с другите раздели на бизнес плана и бизнеса като цяло.
III. АНАЛИЗ НА …. Формира се по подходящ начин заглавието на избраната тема, за съответното предприятие и за съответния период на изследване
1. Кратко представяне на изследваната бизнес организация – вид, предмет на дейност, основни показатели характеризиращи пазара и дейността.
2. Анализ на развитието на съответната дейност / или проблем/ за изследвания времеви период, като се използват данни за основните показатели, чрез които се характеризира и оценява съответната дейност или раздел на бизнес плана.
3. Аналитично, графично и таблично представяне на развитието чрез различни количествени и качествени показатели.
4. Разкриване на спецификата на съответния проблем / или раздел на бизнес плана/ от гл. т. на основните релации в бизнеспланирането и доходността на бизнеса.
5. Методика / Последователност/ на дейностите в анализа и проектирането на съответната дейност и бизнес процеси.
6. Представяне на специфичните показатели и анализ на промените в ефективността от различните дейности и раздели на бизнес плана за съответното предприятие.
7. Обобщена оценка за досегашното развитие на съответната дейност или бизнес процес и ефективността от негово управление.
IV. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В БИЗНЕСПЛАНИРАНЕТО НА … / изписва се подходящ вариант на заглавието на темата, за съответния период/
1. Перспективи и значимост в развитието на съответната дейност или бизнес.
2. Предложения за разширяване на обхвата на бизнес плана или на съответната дейност. Промяна в технологията на регулативния процес.
3. Предложения за въвеждането и използването на допълващи и нови показатели за оценка и проектиране на бизнеса или на съответната дейност. Нови възможности за разширяване на подкрепите за развитие, с оглед на ръст в продажбите, в доходността, експортна и инвестиционна активност, повишаване на конкурентоспособността и атрактивността на съответната дейност и предприятие.
4. Предложения за подобряване на обвързаността на съответната дейност / или раздел на бизнес плана/ в общата методика на бизнеспланирането в предприятието.
5. Кратки оценки и обосновани предложения за промени в целевата ориентация, производството и продуктовата структура, инвестициите, основните бизнес процеси, организационно-управленската структура, локализацията, инпут и аутпут връзките и други процеси и управленски дейности при общия процес на бизнеспланирането.
6. Други кратки и синтетични много конкретни предложения (ако има такива)
V. МНОГО КРАТКО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
VI. КЛЮЧОВИ ДУМИ / без коментар по тях/
VII. ИЗПОЛЗВАНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Български автори, подредени по азбучен ред
2. Чуждестранни автори, подредени в азбучен ред по латиница
3. Законова и методическа литература от различни органи за функциониране на бизнеса
4. Фирмена информация
5. Различни сайтове

ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВА РАБОТА
1. Разработете производственият раздел на бизнес план ...
Ограничения: Общ обем на материала 15-25 стандартни страници
2. Разработете основните показатели и представете основните разчети на финансовия раздел на Бизнес план за дейността на избрана от Вас фирма / предприятие/ за периода 2016 – 2017 – 2018 г., като използвате данните от Счетоводния баланс, Плана за приходите и разходите и други документи за 2016 г. и очакванията за 2017 – 2018 г.
Ограничение: Общ обем на материала 15 – 30 стандартни страници
3. Анализирайте и определете промяната в равнището на бизнес риска в дейността на реално функциониращо предприятие / или бизнес/ по показателите и методиката на
C V P метода / Разходи – Ползи – Печалба/ за периода 2014 – 2015– 2016 година.
Ограничения: Общ обем на материала 12 – 25 стандартни страници
4. Представете и анализирайте динамиката на паричните потоци в дейността на реално работещо предприятие / или бизнес/ за периода 2014 – 2015 година и ги прогнозирайте за цялата 2016 и 2017 година.
Ограничения: Общ обем на материала 15 – 25 стандартни страници
5. Разработете Целевия блок на Бизнес план за цялостното развитие на избрана от Вас бизнес организация за периода 2016 – 2017 – 2018 година, като използвате една от техниките за това, на база предходни данни за развитието и очаквания за пазара.
Ограничения: Общ обем на материала 12 – 20 стандартни страници


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.