Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКурсова работа по "Икономически анализ" в УНСС.Цена: 187.50 лв.
Реф№: 506

100% индивидуална курсова работа
Обем: 15-20 стр.
Срок: 10-14 дни


Изборът на тема за курсова работа от страна на студентите става чрез записване по време на консултациите от предоставените по дисциплината теми.
Курсовата работа се оценява и формира половината от крайната оценка по дисциплината „Икономически анализ”.
Изисквания към курсовата работа:
1) Обемът на курсовата работа трябва да е между 15 и 20 страници.
2) Разработва се на MS WORD, Times New Roman, 12, Margins: Top - 2,5; Bottom – 2,5; Left – 2,5; Right – 2,5; Line spacing: 1,5 Lines.
3) Работата трябва да съдържа следните структурни елементи:
- увод;
- теоретична част;
- теоретико-методологична част;
- практическа част;
- заключение;
- използвана литература, нормативни документи и електронни източници на информация;
- приложения.
В увода на курсовата работа се разглеждат следните въпроси:
- избор на тема;
- актуалност на темата;
- обект на изследването;
- предмет на изследването;
- формулиране на целта изследването;
- формулиране на поставените задачи, посредством които се постига целта;
- формулиране на изследователска теза и работни хипотези;
- използвани методи и подходи в процеса на изследването по избраната тема;
- ограничителни условия на изследването.
В теоретичната част се разглеждат следните въпроси:
- същност, място и роля на анализа като наука, функция на управлението и практико-приложна дейност;
- изяснява се същността на обекта на анализа;
- разглежда се информационното осигуряване на избрания обект на анализа;
В теоретико-методологичната част се представя в теоретичен вид методиката за анализ на избрания обект. Формулират се насоките и конкретните задачи на анализа.
Методиката за анализ се представя със съответен формулен апарат, модели за анализ и начина на установяване влиянието на преките фактори върху формирането и динамиката на резултативните показатели.
В практическата част се представя практическия анализ по данни от дейността на конкретно предприятие от реалния сектор. Получените резултати се представят в подходящ вид – таблици, графики и др. Интерпретира се влиянието на преките фактори.
В заключението се обобщават получените резултати от практическия анализ, правят се изводи и се изготвят препоръки към ръководството и/или мениджмънта на предприятието.
В приложението задължително се прилага информацията, въз основа на която е проведен анализа – финансови отчети и други източници.


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.