+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиКазус по Управление на малкия и средния туристически бизнес.Цена: 0.00 лв.
Реф№: 26

Казус  - изтегли оттук

Пазарът на картини се характеризира със следните основни тенденции:

-         Повишено търсене поради натрупване на огромни състояния от бизнесмени и новосформирани богаташи;

-         Намаляване на предлагането: спад в количеството на „качествени”, „ценни” картини;

-         Спадане на качеството на американската живопис след 70-те години, което определя недостига на достатъчно нови добри картини, които да отговорят на повишеното търсене;

-         Повишеното търсене и намаленото предлагане на картини определят резкия скок в цените. Това се дължи и на факта, че има прекалено много богати хора, които се интересуват от едни и същи картини;

-         Добрите картини варират от 20 до 30 милиона долара;

-         Пазарът на картини се оформя като един ирационален пазар, поради конкуренцията между богати бизнесмени, които плащам огромни цени за некачествени произведения на художественото изкуство;

-         Има все повече купувачи, които не познават ценните картини;

-         Пазарът на картини става все по-атрактивен поради това, че картината се превръща в доходоносна инвестиция, в начин да се печелят пари;

-         Особено привлекателна е съвременната живопис, тъй като при нея цените се определят повече  от търговската активност, отколкото от историческата им стойност.

 

2. Какви предимства има Ебсуърт като колекционер на картини пред своите потенциални конкуренти?

        Основното предимство на Ебсуърт като колекционер на картини пред своите конкуренти е в шанса му да изпревари събитията, възможността да прогнозира развитието на пазара на картини. Предричайки огромния скок в цените на картините, в резултат на намаляване на качествените картини, той успява да се възползва като натрупва огромна колекция само от скъпи, ценни произведения. Освен че Ебсуърт притежава ценни картини, той успява да ги запази като не продава картини с голяма стойност. Негово голямо предимство е, че познава и цени качествените картини.

3. Какви са особеностите на бизнеса с картини? Какви качества трябва да притежава предприемачът решил да се намеси на тази пазарна ниша в САЩ?

        Особеност на бизнеса с картини е, че той се захранва от показността, от желанието на богатите да се изтъкнат, притежавайки една или друга ценна картина. Както бе посочено и в текста, за този бизнес е характерно, че се купува не с очите, а с ушите. Същевременно, бизнесът с картини е податлив и на маркетинговите инструменти. Този бизнес е вълнуващ, но и рисков, тъй като изисква редица специфична умения и знания. Бизнесът с картини изисква комбинативност и бърза реакция, но и знание къде точно трябва да бъдат насочени усилията на предприемача.

Всеки предприемач, който оперира в пазара на картини, следва да има силен търговски потенциал, маркетингови умения и отлична репутация сред обществото на богаташите. Той трябва да умее да „разчита”, да анализира пазара на картини и да познава мисленето на купувачите на картини. Предприемачът трябва да познава в детайли своята таргет група. Той трябва да има план и да го следва последователно. Предприемачът, решил да се намеси в бизнеса с картини, трябва да е развил своя собствена маркетингова стратегия, кято включва всички негови маркетингови усилия. Не на последно място, той трябва да е гъвкав – винаги трябва да се на гребена на вълната и да следва тенденциите. Предприемачът трябва да притежава знания, да бъде познавач на картините с колекционерска стойност и същевременно да бъде търговец, да умее да убеждава, дори като рекламира слаби картини, като че ли са страхотни творби. Добрият предприемач трябва да умее да създава стойност, положение на нови художници, който да му донесат печалба, тъй като в САЩ има прекалено много богати хора и все по-малко ценни картини с историческа стойност.

4. Как бихте организирали своя бизнес за продажба на картини на бройки? Посочете разполагаемия ви капитал, с който бихте обезпечили бизнеса си.

Ако продавам картини на бройки в САЩ, необходимият капитал, с който бих обезпечила бизнеса си, според мен, е около 300 милиона долара (имайки предвид, че разполагаемият капитал = активи – задължения, а цената на добрите картини на пазара варира  между 20 - 30 милиона долара). Бих заложила на покупката на ценни картини с историческа стойност, като се концентрирам върху 2-3 известни автора на качествени творби. Преди да започна своя бизнес за продажба на картини, бих натрупала една значителна колекция от качествени картини, която след стартиране на бизнеса да ми гарантира реализирането на значителна печалба и достатъчно оборотни средства за покупката на нови ценни картини.

Прочетете проекта за „Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 - SBA” на Министерството на икономиката и енергетиката, 2013 г. и изведете основните проблеми, с които се сблъсква малкият и средният бизнес в България. Обяснете тези проблеми и оценете влиянието им върху развитието на икономиката. Какви възможности за развитие има малкия и средния бизнес в България?

         Съгласно проекта, основните проблеми, с които се сблъсква малкият и средният бизнес са:

Ниска производителност на труда – под средното равнище за ЕС;

Наличие на нискоквалифицирана работна сила, която не може да отговори на нуждите на високотехнологичните и среднотехнологичните производства;

Висок дял на безработицата вследствие на кризата и трудности за връщане към пазара на труда;

v Преобладаващо развитие в сектора на търговията на дребно за сметка на бизнес-услугите;

v Сериозно изоставане на малкия и средния бизнес в ключови области като:  „Предприемачество”, „Умения и иновации”, „Интернационализация”, „Околна среда”, „Втори шанс”.

v Затруднен достъп до финансиране на МСП – рисков капитал, микрокредити, капитал тип „мецанин”;

v Липса на стабилна правна и икономическа среда, която да спомага навременните плащания по търговските сделки на малкия и среден бизнес;

v Недостатъчна информираност на малкия и среден бизнес за Единния пазар;

v Недостатъчни инвестиции в областта на изследователската и развойна дейност;

v Липса на внедрени системи за управление на околната среда;

v Трудности за развитие на външна търговия – особено за навлизане на пазарите извън ЕС;

v Административни тежести и проблеми при стартирането и регистрацията на нов бизнес;

v  

Проблемът, свързан с ниската производителност на труда в България, има за резултат намаляване на добавената стойност и БВП. Ниската производителност на труда е свързана с намаляване на обема на произвежданата продукция (стоки или услуги), увеличаване на себестойността на произвеждания продукт и намаляване на рентабилността на производството, т.е. ниската производителност на труда е един от основните фактори, свързани с ниския икономически растеж на страната.

Нискоквалифицираната работна сила има силно отрицателен икономически ефект, тъй като играе ролята на бариера пред развитието на малкия и средния бизнес в обласста на интензивните на знание услуги.

Икономическата криза генерира висок дял на безработицата. В момента, в България е сектора на малкия и средния бизнес, се проявява следния феномен: повишаване на броя на свободните работни места, придружено с повишаваща се безработица, което показва, че работодателите изпитват сериозни затруднения  да открият подходящи кадри, въпреки наличието на безработни. Това е така, защото нуждите на бизнеса се изменят, а уменията на работниците остават едни и същи. Този проблем е пряко свързан и с горния проблем – наличието на нискоквалифицирана работна сила и има тежки последствия върху икономиката.

Бизнес-услугите способстват за подобряване на средата, в която оперира бизнеса и по този начин за повишаване на икономическия растеж. В малкия и среден бизнес в България се наблюдава съществено несъответствие между дела на търговията на дребно и секторът на бизнес услугите. Развитието на бизнес-услугите би спомогнало и за генериране на допълнителна заетост и и обучение на спациалисти.

Проблемът, свързан със затруднения достъп до финансиране е от първостепенно значение. Той е свързан с намаляване на инвестициите, трудности в технологичното обновление и внедряването на иновации, които са свързани с генерирането на добавена стойност и в крайна сметка на икономически растеж. Улесняването на финансирането е свързано и с улесняване реализирането на редица бизнес инициативи.

            Присъствието на българските МСП на Единния пазар би увеличило възможностите за реализация на бизнеса и за стимулиране увеличаването на неговата конкурентоспособност.

Недостатъчните инвестиции в областта на изследователската и развойна дейност имат за резултат технологичното изоставяне на МСП и намаляване на тяхната конкурентоспособност, което води и до спад в икономиката. МСП трябва да бъдат адекватни на изискванията на пазара чрез постоянно внедряване на иновационни модели.

Административната бариера затруднява в голяма степен бизнес процесите. Административните пречки в България са причина и за отказа от осъществяването на редица бизнес инициативи.

Възможностите за развитие на малкия и средния бизнес в България са най-вече във фокусирането във високоинтензивните на знания услуги, за които има огромен дефицит. За тази цел е необходимо вземането на някои мерки, свързани с обучението на висококвалифицирани кадри, технологично обновление, разширяване на достъпа до рисков капитал и създаване на модерни бизнес инкубатори. Малкият и средният бизнес има възможност за развитие в следните сектори: информационни технологии, информационни услуги, производство на филми и ТВ продукция и звукозапис, издателска дейност. Друга голяма възможност е възползване от възможностите, които предлага Единния пазар, развитие на външнта търговия, на изследователската и развойна дейност. Добра възможност за развитие на малкия и средния бизнес в България е и навлизането в т. нар. нови  „зелени” пазари. Те първа предстои развитието на малкия и средния бизнес в областта на производството на инвестиционни стоки и стоки за крайно потребление от високотехнологични промишлени сектори.

 Внимателно проучете примерите за добрите практики при прилагането на Small Business Act. Кои са благоприятстващите фактори за малкия и средния бизнес в следствие изпълнението на Small Business Act? МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.